Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 39, pagina 3470-3474

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (31700 XIV) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2009 (31700 F), te weten:

- de motie-Polderman over het bestaansrecht van het gezinsbedrijf als hoeder en vormgever van het agrarisch cultuurlandschap (31700 XIV, nr. 70);

- de motie-Polderman over een inventarisatie van het aantal mensen in de land- en tuinbouw zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (31700 XIV, nr. 71);

- de motie-Polderman over een etiketteringssysteem voor producten die aan Nederlandse normen en standaarden voldoen (31700 XIV, nr. 72);

- de motie-Van Velzen over regelgeving voor een verbod op de import van vossen- en chinchillabont (31700 XIV, nr. 73);

- de motie-Van Velzen over een etiketteringsplicht voor bont (31700 XIV, nr. 74);

- de motie-Van Velzen over welzijnsvoorschriften voor kalfjes (31700 XIV, nr. 75);

- de motie-Van Velzen over een verbod op het dwangvoederen van ganzen (31700 XIV, nr. 76);

- de motie-Van Velzen over het op niveau brengen van de handhaving en expertise van de Algemene Inspectiedienst (31700 XIV, nr. 77);

- de motie-Atsma c.s. over het belonen van ondernemers voor akkerrandenbeheer (31700 XIV, nr. 78);

- de motie-Atsma/Snijder-Hazelhoff over het bieden van perspectief aan (agrarische) ondernemers in de Natura 2000-gebieden (31700 XIV, nr. 79);

- de motie-Atsma c.s. over het inzetten van middelen voor de implementatie van de leefgebiedenbenadering (31700 XIV, nr. 80);

- de motie-Atsma c.s. over een stimuleringsregeling voor breedbandinternet via de satelliet (31700 XIV, nr. 81);

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over voldoen aan vereiste of maatschappelijk gewenste investeringen door de ondernemers in de agrosector (31700 XIV, nr. 82);

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over een juridische afbakening van het voorzorgsbeginsel van Natura 2000 (31700 XIV, nr. 83);

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over het op elkaar afstemmen van doelen voor weidevogelbeheer (31700 XIV, nr. 84);

- de motie-Waalkens c.s. over het aanmelden van Veenhuizen als sociaal cultureel-historisch erfgoed (31700 XIV, nr. 85);

- de motie-Jacobi/Van Gent over publieke openstelling van ommetjes en (historische) paden (31700 XIV, nr. 86);

- de motie-Graus over het afbouwen van de kapitale subsidies aan "natuurkolchozen" (31700 XIV, nr. 87);

- de motie-Graus over het niet meer verspillen van geld en tijd aan ontpolderingsplannen (31700 XIV, nr. 88);

- de motie-Graus/Atsma over internationale profilering van de Greenports Nederland (31700 XIV, nr. 89);

- de motie-Graus over noodhulp en adequate opvang van wilde dieren en gedomesticeerde dieren (31700 XIV, nr. 90);

- de motie-Graus over een levenslang verbod op het houden van dieren voor dierenmishandelaren (31700 XIV, nr. 91);

- de motie-Graus over een verbod op dieronwaardige offerfeesten en dierkwellende rituele slachtingen (31700 XIV, nr. 92);

- de motie-Cramer c.s. over het behouden van de "combinatiekip" als optie in het onderzoek naar alternatieven (31700 XIV, nr. 93);

- de motie-Cramer c.s. over de Regeling draagvlak natuur (31700 XIV, nr. 94);

- de motie-Van Gent/Jacobi over knelpunten waardoor recreatief aantrekkelijke oeverpaden niet (kunnen) worden opengesteld (31700 XIV, nr. 95);

- de motie-Van Gent/Ouwehand over een publiekscampagne ter promotie van het eten van vlees noch vis (31700 XIV, nr. 96);

- de motie-Van der Ham c.s. over de "groen-blauwe" dooradering in de stedelijke netwerken (31700 XIV, nr. 97);

- de motie-Van der Ham/Schreijer-Pierik over het op peil houden van het budget voor recreatie (31700 XIV, nr. 98);

- de motie-Van der Ham/Jacobi over het versnellen van de inrichting van nieuw verworven gronden ten behoeve van de ehs (31700 XIV, nr. 99);

- de motie-Ouwehand c.s. over het ongedaan maken van het amendement-Ormel c.s. (31700 XIV, nr. 100);

- de motie-Ouwehand c.s. over een verplichte etikettering van dierlijke producten die tot stand zijn gekomen met genetisch gemanipuleerd veevoer (31700 XIV, nr. 101);

- de motie-Ouwehand/Thieme over het niet laten plaatsvinden van handelsmissies die zijn gericht op de promotie van dierlijke producten (31700 XIV, nr. 102);

- de motie-Ouwehand c.s. over een plan van aanpak voor de teelt van eiwitgewassen (31700 XIV, nr. 103);

- de motie-Ouwehand c.s. over een moratorium voor megastallen (31700 XIV, nr. 104);

- de motie-Ouwehand c.s. over een communicatieplan voor de campagne "Jij kan kiezen" (31700 XIV, nr. 105);

- de motie-Ouwehand c.s. over een overgangstermijn voor het verbod op de verrijkte kooi tot 1 januari 2017 (31700 XIV, nr. 106);

- de motie-Ouwehand c.s. over het verdubbelen van de inspanningen voor het behoud van de biodiversiteit (31700 XIV, nr. 107);

- de motie-Ouwehand c.s. over de illegale handel in uitheemse diersoorten (31700 XIV, nr. 108);

- de motie-Ouwehand c.s. over het verbieden van de jacht op vrij bejaagbare soorten in ganzenfoerageergebieden (31700 XIV, nr. 109);

- de motie-Ouwehand c.s. over een jachtverbod in rustgebieden (31700 XIV, nr. 110);

- de motie-Ouwehand c.s. over het opheffen van het ministerie van LNV (31700 XIV, nr. 111);

- de motie-Van der Vlies over het verhogen van het basistarief voor de covergisting van mest (31700 XIV, nr. 112);

- de motie-Van der Vlies over de opschaling van innovatieve en duurzame (stal)concepten (31700 XIV, nr. 113).

(Zie vergadering van 16 december 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Velzen stel ik voor, haar moties (31700-XIV, nrs. 73 en 74) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Thieme stel ik voor, haar motie (31700-XIV, nr. 105) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (31700-XIV, nr. 84) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de omgevingsfactoren van essentieel belang zijn voor weidevogels;

overwegende dat op dit moment de doelen voor weidevogelbeheer in bepaalde gebieden niet voldoende doelmatig zijn en zouden moeten aansluiten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000;

overwegende dat de beheerplannen gericht dienen te zijn op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen en daarom deze knelpunten veelal niet weg kunnen nemen;

verzoekt de regering om de verschillende doelstellingen in de gebieden in overleg met de provincies zodanig op elkaar af te stemmen dat weidevogelbeheer effectiever wordt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 117 (31700-XIV).

De motie-Cramer c.s. (31700-XIV, nr. 94) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat behoud en versterking van het draagvlak onder de bevolking voor natuur gewenst is, zeker gelet op de ambitieuze natuurdoelstellingen van dit kabinet;

van mening dat met het bescheiden budget van de Regeling Draagvlak Natuur veel goede projecten worden gefinancierd;

van mening dat activiteiten gefinancierd met de Regeling Draagvlak Natuur niet per definitie gelijk zijn aan activiteiten vanuit natuur- en milieueducatie maar verschillen in focus en doelgroep;

verzoekt de regering, de Regeling Draagvlak Natuur ook na 2009 te behouden en in 2009 open te stellen voor aanvragen voor 2010,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 118 (31700-XIV).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Polderman (31700-XIV, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Polderman (31700-XIV, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Polderman (31700-XIV, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31700-XIV, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31700-XIV, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31700-XIV, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma c.s. (31700-XIV, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma/Snijder-Hazelhoff (31700-XIV, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma c.s. (31700-XIV, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma c.s. (31700-XIV, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (31700-XIV, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (31700-XIV, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (31700-XIV, nr. 117).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Waalkens c.s. (31700-XIV, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Van Gent (31700-XIV, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (31700-XIV, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31700-XIV, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Atsma (31700-XIV, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (31700-XIV, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31700-XIV, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31700-XIV, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cramer c.s. (31700-XIV, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Cramer c.s. (31700-XIV, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Jacobi (31700-XIV, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Ouwehand (31700-XIV, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (31700-XIV, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Schreijer-Pierik (31700-XIV, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Jacobi (31700-XIV, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (31700-XIV, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (31700-XIV, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (31700-XIV, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (31700-XIV, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (31700-XIV, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (31700-XIV, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (31700-XIV, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (31700-XIV, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (31700-XIV, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (31700-XIV, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (31700-XIV, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (31700-XIV, nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (31700-XIV, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik wil graag van het kabinet een schriftelijke verklaring ontvangen over de wijze waarop het de aangenomen moties gaat uitvoeren.

De voorzitter:

U bedoelt dan toch uw eigen moties? Ik zie u ja knikken. Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Atsma (CDA):

Voorzitter. Wij hebben eigenlijk altijd al bezwaren gehad tegen dit soort vragen, maar als het dan toch moet, laat dan het kabinet maar reageren op alle aangenomen moties.

De voorzitter:

Nee ... Meent u dat serieus?

De heer Atsma (CDA):

Ja.

De voorzitter:

Dan beperken wij het tot de aangenomen moties over deze begroting. Wij zullen dit deel van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.