Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Elf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling, dat zij in haar vergaderingen van dinsdag 9 en 16 december 2008 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31459, 31345, 13345, 30452, 29976 (R1780), 31564, 31449 (R1857), 31450, 31561, 31704, 31705 en 31717 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

De volgende brieven

Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche - 17050-366

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ingekomen stukkenDonner J.P.H. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de samenwerking met de Chinese ambassade in het kader van terugkeer van Chinese burgers - 19637-1241

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - Lijst van ingekomen stukken17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Terugkeer zonder vervangende reisdocumenten - 19637-1242

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (Razeb) van 8 december 2008 - 21501-02-865

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - 23490-535

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

JSF businesscase: arbitrage aangespannen - 26488-128

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Grote ICT-projecten - 26643-135

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Werkprogramma Commissie van advies inzake waterstaatswetgeving (CAW) 2009 - 28966-19

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Landgebonden asielbeleid Sri Lanka - 29344-69

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Fritsma over de opvang van de voorspelde toestroom van Polen - 29407-99

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontbinding Shirbrig - 29521-89

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kerncijfers WWB december 2008 en onderhoudstraject verdeelmodellen - 29674-28

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Variabele beloning bestuurders RIT/ProRail. - 29984-162

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op Motie-Van de Camp over de zorgverzekeringsplicht van migranten - 30573-29

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31301-8

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antw vr cie Ez inzake Gasgebouw - 31510-31

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Politiek oordeel motie Atsma en amendementen Van Dam en Remkes - 31700-VIII-120

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Amendement over hbo-masters - 31700-VIII-121

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse aalbeheerplan - 31700-XIV-115

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

SER Scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2007 - 31700-XV-49

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie van het Europafonds over de periode 2006-2007 - 31702-14

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Decemberbrief (HGIS) - 31703-4

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 31792-IIB-3

 • voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Leerdam J.A.W.J. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven