Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 30 oktober 2008 over concretisering microfinanciering Nederland.

De heer Aptroot (VVD):

Voorzitter. Ik dien één motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor microkredieten de Stichting Microkrediet Nederland een laagdrempelige loketfunctie biedt en de beoordeling van de aanvragen doet;

constaterende dat de stichting ook wil gaan bankieren, zoals naast het garanderen van de lening ook zelf leningen verstrekken met alle bijbehorende zaken, zoals rentenota's, aflossingsnota's en incasso;

overwegende dat het verstandig is, het bankieren aan bestaande banken over te laten, die hun bestaande infrastructuur daarvoor kunnen gebruiken en waarmee wordt voorkomen dat de stichting meer dan strikt noodzakelijk wordt opgetuigd;

voorts overwegende dat het nuttig is, de banken en kleine ondernemers zaken met elkaar te laten doen; noodzakelijk voor de verdere toekomst als het microkrediet moet worden afgelost of als door groei extra krediet nodig is;

spreekt als haar mening uit dat de Stichting Microkrediet Nederland haar werkzaamheden niet moet uitbreiden met een bankiersfunctie, maar zich moet beperken tot de loketfunctie en de beoordeling van de aanvraag;

verzoekt de regering, de plannen daartoe aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Aptroot. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 25(31311).

Dan wachten wij even totdat de staatssecretaris beschikt over de tekst van de motie.

Misschien kunnen sommige leden met het oog op het volgende VAO even blijven zitten, want ik ben bang dat er anders een probleem met het aantal steunverleningen voor de motie ontstaat.

Het woord is aan de staatssecretaris.

Staatssecretaris Heemskerk:

Voorzitter. De kern van de motie is dat men vraagt dat de banken gaan bankieren. Nu hebben velen in deze tijd de wens dat de banken gaan bankieren, maar dat is ook wat ik beoog met de Stichting Microkrediet Nederland. Zij moet geen grootschalige bankfuncties over gaan nemen maar moet zich richten op datgene waar de bancaire markt nu faalt. Daarbij gaat het om een heel specifieke doelgroep van mensen die wel ondernemersplannen hebben maar niet voldoende ondersteund, geserviced en benaderd worden door het reguliere bankkanaal. Het is nu goed afgeschermd. De heer Aptroot beperkt het met zijn motie nog verder. Daarmee voorkomt hij dat juist het ondernemerschap dat wij willen bevorderen in Nederland, ook daadwerkelijk bevorderd wordt. De Stichting Microkrediet Nederland heeft een scherpe taakomschrijving en heeft goed toezicht waarin ook de banken vertegenwoordigd zijn. Dus zij gaat zich niet op allerlei andere terreinen ontwikkelen. Zij doet het ook in samenhang met de opzet van de microkredieten die door mijn collega van Sociale Zaken is ontwikkeld. Het is een pilot die ertoe kan leiden dat meer mensen hun droom en hun ondernemerschap kunnen verwezenlijken. En daar sta ik voor. In die zin ontraad ik met kracht aanneming van de motie.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

De stemming over de motie zal plaatsvinden bij de eindstemming hedenavond. Ik dank de staatssecretaris.

Naar boven