Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de regeling agressieve dieren, te weten:

- de motie-Thieme/Van Gent over een eerlijke kans voor honden zonder eigenaar (28286, nr. 252);

- de motie-Thieme/Van Gent over risicoassessment en gedragstherapie voor in beslag genomen honden (28286, nr. 253).

(Zie vergadering van 17 december 2008.)

De voorzitter:

De motie-Thieme/Van Gent (28286, nr. 253) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat honden die maanden in een opslagsituatie worden vastgehouden zonder contact met mensen en/of soortgenoten zeer angstig worden en abnormaal gedrag kunnen gaan vertonen;

overwegende dat is bewezen dat gedragstherapie hierbij een goede oplossing kan bieden;

verzoekt de regering, te allen tijde te voorkomen dat een risicoassessment wordt uitgevoerd na maandenlange opsluiting bij een opslaghouder;

verzoekt de regering, het testonderdeel van het risico-assessment in de regel uit te laten voeren vanuit de thuissituatie, met uitzondering van de testonderdelen die op straat worden uitgevoerd, en zo veel mogelijk in aanwezigheid van de eigenaar;

verzoekt de regering, de mogelijkheid van gedragstherapie voorop te stellen bij de beslissing over het vervolgtraject voor de hond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 254 (28286).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Thieme/Van Gent (28286, nr. 252).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Van Gent (28286, nr. 254).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven