Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over concretisering microfinanciering Nederland, te weten:

- de motie-Aptroot over niet uitbreiden van de werkzaamheden van de Stichting Microkrediet Nederland (31311, nr. 25).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven