Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de samenloop van de vordering op de boedel ingeval van noodregeling, surseance van betaling en faillissement en de aanvraag van een vergoeding op grond van de vangnetregeling (31768).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Tot slot deel ik u mede dat mevrouw Van Miltenburg haar aangehouden motie op stuk nr. 85 (26631) intrekt.

Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van het vergaderjaar 2008.

Waarde medeleden!

Met het einde van de stemmingen is niet alleen een einde gekomen aan deze vergadering, maar ook aan dit jaar. Een jaar waarin wij veel werk hebben verzet.

Eind vorig jaar is ter uitvoering van de motie-Schinkelshoek het project van de parlementaire zelfreflectie gestart. Dit is een project waarin de Kamer serieus kijkt naar haar eigen functioneren en daarbij ook de werkwijze en de procedures betrekt. Als wij willen dat de Kamer serieus wordt genomen, moeten wij onszelf en elkaar immers ook serieus nemen en elkaar respect en vertrouwen geven.

Inmiddels heeft ruim twee derde van u deelgenomen aan lunchgesprekken waarin u serieus met elkaar van gedachten hebt gewisseld, niet alleen over de werkwijze van de Kamer en over procedures, maar ook over de omgang met elkaar, dwars door de partijen heen. Want dat is cruciaal voor het functioneren van de democratie: de effectieve samenwerking van alle 150 leden, in zowel het inwinnen van inlichtingen en onderzoek als controle en last but not least in het ontwikkelen van wetgeving, ongeacht of men nu lid is van de coalitie of van de oppositie. De kern is dat de Kamer gezag moet uitstralen.

Daarom hoop ik u allemaal te zien op de conferentie die hierover op 25 maart van het volgend jaar gehouden zal worden in de Oude Zaal. Dan bespreken wij onder andere de verschillende rollen van de Kamer, die van volksvertegenwoordiger, medewetgever en controleur.

Wij hebben dit jaar veel meer vergaderd dan in voorgaande jaren, zowel in commissieverband als plenair. Toen in november jongstleden het toch al overvolle plenaire vergaderschema in de tijd dreigde te ontsporen en de noodklok werd geluid, omdat ook voor de medewerkers de grens van hetgeen mogelijk is, werd bereikt of zelfs overschreden, hebt u eendrachtig gehoor gegeven aan de oproep van het Presidium om terughoudend te zijn. Daardoor zijn wij erin geslaagd om niet alleen de plenaire vergadertijden weer tot normale proporties terug te brengen, maar ook om, zoals te doen gebruikelijk, alle begrotingen te behandelen. In overleg met het Presidium heb ik besloten om ook na het kerstreces het Reglement van Orde strikt te handhaven. Dat betekent dat in beginsel om 23.00 uur de vergadering wordt gesloten en dat interrupties kort en bondig moeten zijn, ook zonder stopwatch.

Geachte medeleden!

Niet alleen de politieke kant van ons werk verdient in dit afsluitende woord de aandacht, maar ook een aantal andere leuke dingen. Zo kent de Kamer sinds 3 september jongstleden het mooie record van 62 vrouwelijke leden.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Goed zo, mijnheer Vendrik, goed zo! Ik richt mij nu even speciaal tot de heren. Vrouwvriendelijke politici kennen wij ook. Paul Kalma, Frans Weekers en Pieter Omtzigt ontvingen voor hun motie over meer vrouwen in de top van bedrijven zelfs de zeer prestigieuze prijs van "Women in Politics". Ook de heren Vendrik en Dibi en alle andere heren: ik kan even niet komen op uw bijzondere acties, maar deze zijn zeker een prijs waard!

Wij zijn trots op het feit dat onze Beveiligingsdienst op de eerste plaats is geëindigd als beste leerbedrijf.

(applaus)

De voorzitter:

Wat kijkt minister Donner toch zuinig bij zo'n tekst ... Het is een heel goede tekst, u moet het ons nadoen!

Ook werd de Kamer onlangs uitgeroepen tot een van de beste zeven werkgevers als het gaat om gezinsvriendelijkheid en de mogelijkheid voor werkende vrouwen om aan het arbeidsproces deel te nemen. En onze financiële mensen blijken te behoren – ik kan nog uren zo doorgaan – tot een selecte groep van genomineerden voor de Public Finance Award. In dit licht wil ik de fractieondersteuning niet vergeten. Ook al vallen deze medewerkers niet direct in de prijzen, toch verdienen zij eveneens een pluim voor hun noeste arbeid, vaak tot in de kleine uurtjes.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

U hebt er echt zin in vanavond. Kortom: wij zouden het slechter kunnen treffen met de ondersteuning die ons dag in dag uit wordt geboden. Graag wil ik al deze medewerkers, fractiemedewerkers en persoonlijk medewerkers bedanken voor hun grote inzet.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Ik mag namelijk niets tegen ze zeggen; dat vinden zij niet leuk, maar wij zijn ze wel zeer dankbaar. Ook een woord van dank – uiteraard met respect voor hun onafhankelijke positie – aan de dames en heren van de pers. Zij zijn vanavond wel heel onafhankelijk; ik zie er maar twee. Ten slotte dank ik de bewindspersonen voor hun goede samenwerking in het afgelopen jaar. Wij verheugen ons al op het nieuwe jaar.

Voordat ik echt afrond, deel ik u mede dat na het kerstreces mevrouw Isabelle Diks niet meer in ons midden terugkeert. Haar termijn als tijdelijk Kamerlid zit er dan echt op. Zij gaat echter een prachtige carrière tegemoet.

Isabelle, heel veel dank voor je grote inzet en betrokkenheid in deze korte periode, waarin je kennis hebt gemaakt met het Kamerlidmaatschap. Namens alle collega's wens ik je alle goeds toe in je verdere carrière. En na het kerstreces hopen wij Mariko Peters weer in ons midden te zien.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Ik wens u allen in deze zaal, in of rondom de Tweede Kamer en hen die op welke manier dan ook ons werk volgen, goede kerstdagen en een voorspoedig 2009 toe. Ik hoop u dinsdag 13 januari aanstaande uitgerust, gezond, vol energie, met nieuwe plannen en nieuwe ideeën hier weer te treffen! Ik wens u een goede tijd.

Sluiting 23.31 uur

Naar boven