Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Wmo, te weten:

- de motie-Van Miltenburg over uitvoering van motie30131, nr. 95 (29538, nr. 92);

- de motie-Leijten/Langkamp over het direct stoppen van het veilen van mensen die kraamzorg of huishoudelijke zorg nodig hebben (29538, nr. 93);

- de motie-Agema over invoering van een minimumtarief gebaseerd op een reële kostprijs voor huishoudelijke hulp (29538, nr. 95).

In stemming komt de motie-Van Miltenburg (29538, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten/Langkamp (29538, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (29538, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven