Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het IGZ rapport Intensive Care, te weten:

- de motie-Van Gerven over een onderzoek naar knelpunten bij de bezetting van de intensive careafdeling niveau 1 (31700 XVI, nr. 105).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven