Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kinderopvang, te weten:

- de motie-Van Gent/Koşer Kaya over dagarrangementen voor kinderen (31322, nr. 45);

- de motie-Van Gent/Langkamp over het niet leiden tot een extra kostenstijging voor ouders met de laagste inkomens door het bevriezen van de uurprijs (31322, nr. 46);

- de motie-Van Gent c.s. over het geschikt maken van elke nieuw te bouwen school voor voor-, tussen- en naschoolse opvang (31322, nr. 47);

- de motie-Koşer Kaya c.s. over voorstellen om de kwaliteit, professionaliteit en financiering van tussenschoolse opvang te optimaliseren (31322, nr. 48);

- de motie-Koşer Kaya/Van Gent over het op zijn minst met de helft terugbrengen van de wachtlijsten (31322, nr. 49).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar motie (31322, nr. 49) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Gent/Koşer Kaya (31322, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Langkamp (31322, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (31322, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (31322, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven