Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792 D).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Voorzitter. Het FES wordt verhoogd met 200 mln. en dat bedrag wordt gebruikt voor uitgaven in het Infrafonds, die eigenlijk voor 2009 gepland waren. Hierdoor kan volgend jaar 200 mln. extra worden uitgegeven.

De minister van Financiën gaf gisteren in het debat over de Najaarsnota toe dat dit geld wordt gebruikt om de werktijdverkorting te financieren. Indirect worden aardgasbaten op deze manier aangewend voor consumptieve uitgaven. Daar is de D66-fractie het principieel mee oneens: aardgasbaten moeten worden gebruikt voor aflossing van de staatsschuld of voor structuurversterkende uitgaven.

Wij stemmen nu voor deze wijziging van het FES, omdat de verhoging wordt gebruikt voor de structuurversterkende uitgaven. Wij zullen er echter op toezien dat de vrijkomende ruimte in 2009 wordt gebruikt voor structuurversterkende uitgaven en niet voor werktijdverkorting of andere consumptieve doeleinden, zoals dat past in een solide begrotingsbeleid. Bij de Voorjaarsnota komen wij hierop terug.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven