Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 november 2008 over rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing.

De voorzitter:

U kent allen de regels voor het VAO: indienen zonder nadere versierselen. Ik ga ervan uit dat u zo goed opgeleid en deskundig bent dat u de antwoorden begrijpt. Alleen als u iets niet begrijpt, kunt u een nadere vraag stellen.

Staatssecretaris Albayrak:

Dat is uitlokking!

De voorzitter:

Nee, dat is geen uitlokking. Zo zijn de leden niet.

De heer De Roon (PVV):

Voorzitter. Ik heb vier moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanwezigheid van drugs in penitentiaire inrichtingen met kracht moet worden tegengegaan;

verzoekt de regering om de maximale straf voor drugsbezit, -vervoer, -handel en -bewerking gepleegd in penitentiaire inrichtingen, te verdubbelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Roon. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 313(24587).

De De RoonKamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanwezigheid van drugs in penitentiaire inrichtingen met kracht moet worden tegengegaan;

verzoekt de regering om penitentiaire-inrichtingswerkers een beloning in het vooruitzicht te stellen voor het betrappen van drugsbezit en -invoer in penitentiaire inrichtingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Roon. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 314(24587).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanwezigheid van drugs in penitentiaire inrichtingen met kracht moet worden tegengegaan;

roept de regering op om de zogenaamde "slang", die overhandiging van drugs door bezoekers aan gedetineerden tegen moet gaan, uiterlijk in de tweede helft van 2009 in alle penitentiaire inrichtingen geïmplementeerd te hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Roon. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 315(24587).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanwezigheid van drugs in penitentiaire inrichtingen met kracht moet worden tegengegaan;

verzoekt de regering om bij geconstateerde aanwezigheid van drugs in een penitentiaire inrichting, het bezoek aan gedetineerden in die inrichting gedurende drie maanden te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Roon. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 316(24587).

Staatssecretaris Albayrak:

Voorzitter. De moties zijn kort en overzichtelijk. Gelet op het debat zal het de heer De Roon niet verbazen dat ik ze alle vier moet ontraden.

Met de eerste motie vraagt de heer De Roon mij om de maximale straf voor drugsbezit, -vervoer en -handel gepleegd in penitentiaire inrichtingen te verdubbelen. In het debat heb ik aangegeven hoe wij met een steviger plan van aanpak drugs uit de gevangenissen weren. De komende maanden worden daarmee flinke slagen gemaakt. Het verdubbelen van de maximale straf voor drugsbezit van gedetineerden zit daar niet bij. Wij hebben namelijk een andere manier van straffen met disciplinaire straffen. Maar ook als er strafrechtelijk moet worden opgetreden in de vorm van opvolging is dat al aan de orde. Het verdubbelen van de straf daarbovenop heeft geen toegevoegde waarde in de bestrijding van drugs.

Met de tweede motie wordt mij verzocht, de inrichtingsmedewerkers een beloning te geven voor het betrappen op drugsbezit. Dat lijkt mij echt de verkeerde weg. Ten eerste gaat het uit van de veronderstelling dat de medewerkers in de inrichtingen hun werk niet goed doen. Dat ben ik niet met de heer De Roon eens. Zij zijn alert, zij letten erop. Waar het beter kan, zal er de komende tijd zeker een verbetering optreden. Ten tweede is het een regeling waarvan makkelijk misbruik kan worden gemaakt. Het is mogelijk dat mensen dan met verkeerde incentives aan het werk gaan. Ik ben dat dus geenszins van plan.

In reactie op de derde motie herinner ik de heer De Roon eraan dat wij de bezoekersruimte gaan aanpassen. Met de "slang" zijn de gedetineerden fysiek van het bezoek gescheiden, zodat niets doorgegeven kan worden. Wij zullen de aanpassingen zo snel mogelijk doen, maar voor gebouwelijke aanpassingen is niet alleen tijd nodig, maar zijn wij ook afhankelijk van externen. Het gaat om in totaal 43 inrichtingen waar het niet in 2009 maar in 2010 gerealiseerd zal zijn. Waar het mogelijk is en snel kan, doen wij het ook snel. Ook aanneming van deze motie ontraad ik.

In de vierde motie verzoekt de heer De Roon mij om bij geconstateerde aanwezigheid van drugs in een penitentiaire inrichting het bezoek drie maanden uit de gevangenis te weren. Ik neem aan dat het gaat om de bezoekers die drugs probeerden binnen te smokkelen. Deze mogelijkheden hebben wij reeds. Wij treden ook op tegen bezoek dat probeert drugs binnen te smokkelen. Als het nodig is, is het verbod langer dan drie maanden.

De heer De Roon (PVV):

Ik denk dat de staatssecretaris mij niet goed heeft begrepen. Ik wil een collectieve straf voor de hele populatie.

Staatssecretaris Albayrak:

Maar dan ben ik blij dat u deze toelichting nog even geeft, want dan kan ik de motie nog harder ontraden. Een collectieve straf voor een individuele actie vind ik onevenredig hard tegenover de mensen die er part noch deel in hadden.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Wij zullen vanavond over de moties stemmen.

Naar boven