Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (31700 V).

(Zie vergadering van 13 november 2008.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer De Roon (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie vindt de in het gewijzigde amendement op nr. 69 van de heer Boekestijn voorgestelde bezuinigingen op uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken een goede zaak. Anders dan de VVD zijn wij echter van mening dat de daardoor vrijkomende middelen van 1 mld. volledig dienen te worden aangewend voor belastingverlaging voor de gewone burgers. Om die reden zullen wij tegen dit amendement stemmen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Boekestijn (stuk nr. 69, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 69 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Irrgang (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 18 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Irrgang (stuk nr. 25, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden Voorzittervan de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 25 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Ferrier/Gill'ard (stuk nr. 70, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 70 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van der Staaij/Voordewind (stuk nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 26, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 26 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Boekestijn (stuk nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Ferrier/Gill'ard (stuk nrs. 70, I en II) en het amendement-Van der Staaij/Voordewind (stuk nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De aanwezige leden van de fractie van de VVD en het lid Verdonk wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden, tegen het gedeelte over ontwikkelingssamenwerking te hebben gestemd.

De heer Wilders (PVV):

Dat hadden wij ook doorgegeven.

De voorzitter:

Dat was bij mij niet doorgekomen. Er wordt nu genoteerd dat het ook voor uw fractie geldt.

Naar boven