Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over HPV-vaccinatie, te weten:

- de motie-Kant c.s. over het aanbrengen van extra waarborgen voor het vertrouwen in de Gezondheidsraad (22894, nr. 203);

- de motie-Kant c.s. over het instellen van een commissie van wijzen (22894, nr. 204);

- de motie-Kant over het betrekken van de studie in het onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg (22894, nr. 205).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Kant c.s. (22894, nr. 203).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant c.s. (22894, nr. 204).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (22894, nr. 205).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven