Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 18 december 2008 over IGZ-rapport Intensive Care.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat een intensive care dichtbij waardevol is voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zorg;

overwegende dat ziekenhuizen met een IC niveau 1 moeten kunnen voldoen aan de normen voor verantwoorde zorg voor wat betreft de beschikbaarheid van intensivisten en IC-verpleegkundigen;

overwegende dat er een beschikbaarheidstoeslag voor kleine ziekenhuizen bestaat waaruit de beschikbaarheid op de SEH wordt vergoed;

constaterende dat de aangescherpte eisen van de laatste jaren niet zijn verdisconteerd in de budgetten;

constaterende dat alleen ziekenhuizen met meer dan 1000 beademingsdagen per jaar een "beademingstoeslag" voor hun IC krijgen;

van mening dat het ook gewenst is dat de beschikbaarheid van intensivisten en IC-verpleegkundigen op de intensive careafdelingen bij ziekenhuizen met een IC niveau 1 gegarandeerd wordt;

verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre ziekenhuizen knelpunten ondervinden bij de bezetting van de intensive careafdeling niveau 1;

verzoekt de regering voorts, de mogelijkheden te onderzoeken om de huidige financieringssystematiek aan te passen middels een "bezettingsvergoeding" voor een volwaardige IC naar het voorbeeld van de beschikbaarheidstoeslag voor kleine ziekenhuizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 105(31700 XVI).

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Minister Klink:

Voorzitter. Ik kan hierover vrij kort zijn. Vanmiddag hebben wij hierover tijdens het algemeen overleg gesproken. Toen heb ik al gezegd dat er in het kader van het onderhoud van de huidige bekostigingssystematiek geen knelpunten zijn gemeld met betrekking tot de IC-bekostiging. Inderdaad is er additionele bekostiging op het moment dat er duizend beademingsdagen zijn. Naar mijn overtuiging tekent zich hier echter geen knelpunt af. Daarom ontraad ik het aannemen van deze motie.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

De stemming over de motie vindt hedenavond plaats.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven