Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700 XVIII), te weten:

- de motie-Van der Ham/Depla over verbetering van het systeem van executieveilingen (31700 XVIII, nr. 48).

(Zie vergadering van 4 december 2008.)

De voorzitter:

De motie-Van der Ham/Depla (31700-XVIII, nr. 48) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het systeem van executieveilingen in de vastgoedsector nu niet optimaal functioneert;

overwegende dat er veel maatregelen genomen zijn en worden om fraude terug te dringen;

van mening dat het onwenselijk is wanneer een (vastgoed)object door vormgeving van executieveilingen (structureel) minder opbrengt dan deze waard is met gevolgen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van dien;

verzoekt de regering, voorstellen te formuleren ter verbetering van het systeem van executieveilingen in de vastgoedsector waarbij in ieder geval de volgende aspecten nader worden onderzocht:

  • - betere informatiemogelijkheden voor kopers en bieders;

  • - het bindende karakter van de veilingverkopen zonder drie dagen bedenktijd en zonder een financieringsvoorbehoud;

  • - beter toezicht op concurrentievermogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 55 (31700-XVIII).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Ham/Depla (31700-XVIII, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven