Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 85, item 4

4 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, aanstaande dinsdag te stemmen over de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het EU-voorstel voor een richtlijn over uitoefening van rechten in het vrije verkeer van werknemers (33635, nr. 1).

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het debat over het bericht dat de Belastingdienst 3,5 miljard laat liggen van de lijst af te voeren.

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

  • - maandag 9 september 2013 van 10.45 uur tot 16.15 uur van de vaste commissie voor Financiën over de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33632).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor deze moties opnieuw gaat lopen. Dit betreft de motie Van Meenen/Smits (33400-VIII, nr. 68) en de motie Verhoeven/Oosenbrug (29838, nr. 57).

Ook stel ik voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 18106-218; 33450-1; 31305-201; 33400-A-92; 29684-101; 22026-366; 33561-1; 29675-118; 21501-08-458; 29984-398; 32379-8; 22589-313; 33400-A-24; 33400-A-47; 33400-A-94; 22112-1491; 22112-1535; 32668-9; 23645-535; 29385-75; 31253-32; 33037-49; 33531-1; 22026-381; 33400-A-51; 33400-A-3; 29684-104; 33400-A-52; 31920-23; 33400-A-50; 33400-A-22; 33346-8; 32404-63; 33400-XII-59; 2013Z02706; 33400-A-98; 30195-31; 2012Z12433; 31409-41; 33266-2; 29665-187; 2013Z08114; 33400-A-48; 33450-2; 29984-399; 33400-A-46; 31305-203; 21501-33-415; 33612-3; 30175-162; 23645-540; 22026-395; 2012Z12231; 22112-1495; 21501-08-456; 33266-3; 33400-A-53; 29684-105; 29407-164; 17050-427; 30950-58; 26448-488; 2013Z07181; 33566-14; 29861-34; 2013Z07994; 30545-118; 29407-162; 29544-446; 26448-493; 26448-487; 17050-428; 29544-438; 29544-440; 2013Z06531; 29818-38; 21501-07-1038; 33402-54; 21501-07-1015; 2013Z01626; 33402-53; 32013-31; 33402-9; 21501-07-1016; 17050-432; 22112-1578; 22112-1570; 22112-1577; 33402-52; 33402-50; 33400-IX-4; 21501-07-1026; 26234-133; 21501-03-67; 21501-07-1025; 21501-07-1028; 31213-7; 17050-430; 28165-149; 33566-1; 33532-27; 21501-07-1029; 31066-169; 17050-431; 17050-429; 21501-07-1046; 32847-44; 21501-07-1024; 26234-129; 21501-07-1023; 2013Z06819; 31213-9; 21501-07-1018; 26234-132; 33402-51; 33400-XVI-11; 30597-293; 29389-49; 32439-20; 33204-32; 29835-73; 33566-26; 33400-XVI-143; 29477-239; 33341-17.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO Deltaplan Dementie, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 22 mei 2013, met als eerste spreker mevrouw Dik-Faber van de fractie van de ChristenUnie.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Dik-Faber.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Gisteren ontving de Kamer eindelijk de lang verwachte Monitor Voedselverspilling. De resultaten logen er niet om. Uit de monitor bleek namelijk dat in 2011 veel meer voedsel verspild is dan in 2009, terwijl 2009 het jaar was waarin wij met elkaar hebben afgesproken om de voedselverspilling in 2015 met 20% te verminderen. We gaan dus faliekant de verkeerde kant op en het is nog maar de vraag of we de doelstellingen zullen realiseren. We hebben immers nog maar twee jaar te gaan. Bovendien hebben we in de afgelopen vier jaar geen enkel zicht gekregen op de voedselverspilling in het bedrijfsleven. De ChristenUnie vindt dat er genoeg gepraat is. Er is nog veel te doen om de doelstellingen te behalen. Daarom vraag ik een debat aan met de staatssecretaris van Economische Zaken over haar inzet om het tij te keren en de voedselverspilling daadwerkelijk aan te pakken.

De heer Schouw (D66):

Steun voor het debat.

Mevrouw Lodders (VVD):

Geen steun voor het debat. Wij willen graag dat de staatssecretaris een reactie op het rapport geeft en een actieplan opstelt. Daarna zullen we zien in hoeverre een debat nodig is.

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Ook geen steun voor een debat. De staatssecretaris heeft een actieplan aangekondigd. Het zou goed zijn als ze daarin de resultaten van de monitor meeneemt.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Steun voor het debat.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun voor het debat, met dezelfde argumentatie als mevrouw Dikkers van de Partij van de Arbeid.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik heb van mijn collega begrepen dat laatst nog over voedselverspilling is gesproken in de commissie. Wij zouden er wel graag over spreken, maar we willen in de commissie bekijken bij welk AO we het kunnen betrekken. Als mevrouw Dik-Faber het volgens deze procedure doet, zullen wij haar van harte steunen.

De voorzitter:

Geen steun voor een plenair debat.

De heer Klaver (GroenLinks):

Van harte steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Mevrouw Dik-Faber, u hebt niet de steun van de meerderheid van de Kamer voor het houden van een debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Nee, dat heb ik ook geconcludeerd. Ik heb op dit moment geen steun voor een debat in de Kamer, maar ik denk wel dat ik het onderwerp kan agenderen bij de procedurevergadering. Dan zal ik kijken op welke manier dit zo goed mogelijk geagendeerd kan worden, zodat het onderwerp de aandacht krijgt die het verdient.

De voorzitter:

Ik heb wel van veel leden gehoord dat ze een reactie willen van de staatssecretaris. Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet, zodat het een brief aan de Kamer kan sturen die u bij de procedure kunt betrekken.

Het woord is aan mevrouw Thieme.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Er zijn nog steeds onbeantwoorde schriftelijke vragen. Daarop wil ik graag rappelleren. Het betreft vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken. Die vragen heb ik gesteld op 14 maart. De bewindslieden hebben op 4 april verzocht om uitstel van de beantwoording, maar dat is inmiddels ook al weer meer dan een maand geleden, dus ik zou zo spoedig mogelijk een antwoord willen.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van het debat doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Op 3 mei heb ik vragen gesteld over de zorgzwaartepakketten en de ophoging daarvan. Dat raakt erg aan het debat over zorgfraude dat wij morgen zullen voeren. Ik vraag dus of mijn vragen dan beantwoord kunnen zijn. Het dossier waarover mijn vragen gaan, heet anders, maar het is eigenlijk hetzelfde dossier als dat waarover het debat vorige week is aangevraagd.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van het debat doorgeleiden naar het kabinet.

Mevrouw Leijten (SP):

Op 9 april heb ik bij de regeling van werkzaamheden gevraagd om een debat – dat is een dertigledendebat geworden – over de meerkosten die het gevolg zijn van de bezuiniging op de huishoudelijke verzorging en de thuiszorg, het deel dat naar de gemeenten gaat. Toen is gezegd dat daar een reactie op moet komen. Die reactie hebben wij nog niet gekregen. Op 10 juni zullen wij een uitgebreid debat voeren over de plannen van staatssecretaris Van Rijn. Het zou zomaar kunnen dat de noodzaak van het dertigledendebat vervalt als wij die reactie hebben, maar dan moeten wij wel op tijd de reactie op dat rapport hebben.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram ook doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Merkies.

De heer Merkies (SP):

Voorzitter. Belastingontwijking neemt een steeds grotere plaats in en Nederland speelt daarin een belangrijke rol. Wij zullen dat aanstaande vrijdag tijdens onze Tax Free Tour nog eens aantonen. In plaats van dit gegeven serieus te nemen, bereidt VNO-NCW een lobby voor om dit allemaal af te doen als ophef. Dat bleek vandaag uit een interne notitie in de Volkskrant. VNO-NCW wil een en ander samen met het ministerie van Financiën in goede banen leiden om zo maatregelen tegen te houden. Ik vraag een debat aan over de invloed van de lobby aangaande belastingontwijking, met hieraan voorafgaand een brief van de staatssecretaris, waarin hij aangeeft op welke manier hij samenwerkt met VNO-NCW. Het gaat overigens niet alleen over VNO-NCW, maar ook over Holland Financial Centre. In opdracht van Holland Financial Centre wordt een rapport opgesteld; dat is ook een lobby. Mijn fractie maakt zich ernstige zorgen over de toenemende invloed van de lobby op dit terrein en wil dit graag bespreken in de Kamer.

De heer Van Vliet (PVV):

Ik maak mij ernstige zorgen over de negatieve consequenties van deze eeuwigdurende discussie. Nederland is geen belastingparadijs. Wij hoeven daar niet weer een debat over te voeren. Ik zou zeggen: wacht het onderzoek even af. Geen steun.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ik steun het verzoek. Ik wil graag dat de staatssecretaris in de brief, waar de heer Merkies ook om heeft gevraagd, ingaat op de rol die VNO-NCW speelt bij het SEO-onderzoek. Is de organisatie ook een van de partners daarin? Op welke wijze is de organisatie betrokken bij en gehoord in het onderzoek? Graag krijg ik daarover meer duidelijkheid.

De voorzitter:

Mijnheer Merkies, u hebt geen steun voor het houden van een debat. Ik heb geen bezwaren gehoord tegen het verzoek om een brief, dus dat gedeelte van het stenogram zal ik doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Merkies (SP):

Dank u wel. Ik nodig de heer Van Vliet uit om vrijdag met ons mee te gaan op onze Tax Free Tour om te laten zien dat Nederland een belastingparadijs is.

De voorzitter:

Ik stel voor dat u dit buiten de regeling van werkzaamheden om verder met elkaar afspreekt.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.