Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328165 nr. 149

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2013

In navolging van het vorige week door uw Kamer met mij gevoerd overleg aangaande onze staatsdeelnemingen wil ik u graag bij deze informeren dat Nederlandse Spoorwegen mij jl. donderdag informeerden dat de zgn. deal teams van de gemeente Den Haag en Nederlandse Spoorwegen een overeenkomst bereikt hebben over een participatie à 49% van NS in HTM Personenvervoer. De overeenkomst is gesloten behoudens goedkeuring van de Haagse gemeenteraad en de NMa. Op basis van de door NS vertrouwelijk met mij gedeelde informatie kan ik u informeren dat de omvang van de participatie (de transactieprijs) significant onder de statutair vastgelegde drempel ligt, boven welke instemming van de aandeelhouder vereist zou zijn.

Zoals ik uw Kamer aangaf, en zoals ik schreef in december1, beschouw ik de transactie als een normale transactie tussen verschillende partijen die actief zijn op de openbaar vervoersmarkten. Ook in andere markten komt het voor dat partijen in elkaar participeren. Net als in andere markten is het de NMa die toetst of er sprake is van aanmerkelijke marktmacht en of daar misbruik van gemaakt wordt. Zoals gebruikelijk bij koop/verkooptransacties, is het aan de verkoper om de voorwaarden te bepalen waartegen deze zijn eigendom wenst te vervreemden en onderhandelen verkoper en koper over de prijs. Zo is het ook gebeurd bij deze transactie: in de loop van vorig jaar heeft HTM het initiatief genomen om NS te benaderen aangaande een participatie in HTM Personenvervoer NV (een 100% deelneming van de gemeente Den Haag). Na ruim zes maanden intensieve onderhandelingen tussen verkoper en koper is er nu een overeenkomst gesloten waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Met de participatie beogen beide partijen verschillende doelen te bewerkstelligen: het ontwikkelen van een zgn. «deur-tot-deur»-propositie voor de reiziger, het waarborgen van het voortbestaan en het toekomstpotentieel van HTM en een verlaging van de risico’s in diens bedrijfsvoering en verhoging van de opbrengsten. Met de participatie zullen partijen werken aan mobiliteitsoptimalisatie (i.e. optimalisatie van bereikbaarheid Den Haag voor forenzen, toeristen etc en mobiliteit van diens inwoners) en knooppuntontwikkeling (aangename, levendige knooppunten, toegerust voor transfer en services). Voor de huidige eigenaar van HTM is het van belang de continuïteit van de onderneming, de waarde van het daarin geïnvesteerd publiek vermogen en de daarmee gecreëerde werkgelegenheid te waarborgen; het wil derhalve de concurrentiepositie van deze relatief kleine speler op de openbaar vervoermarkt versterken.

Versterking van de keten en openbaar vervoer dat voor de reiziger van-deur-tot-deur als één geheel opereert sluit aan op in het verleden door uw Kamer geuite wensen en past ook binnen de multimodale strategie van NS waarover de toenmalige bewindspersonen Eurlings en Bos uw Kamer eerder geïnformeerd hebben.2 Als aandeelhouder NS hecht ik er aan dat de activiteiten van HTM Personenvervoer passen binnen de strategie van NS en de kernactiviteiten van het bedrijf en dat de participatie van NS in HTM zal bijdragen aan het resultaat van de onderneming. Op basis van de door NS met mij gedeelde informatie beschouw ik de activiteiten van HTM Personenvervoer als passend binnen de strategie en kernactiviteiten van NS, en heb ik de verwachting dat de participatie op termijn zal bijdragen aan het resultaat. In zoverre als ik daartoe al de middelen zou hebben zie ik derhalve geen grond om te interveniëren in dit normaal marktfunctioneren.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 28 165, nr. 138, d.d. 3 december 2012

X Noot
2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, Aanhangsel 2371 d.d. 28 mei 2008 en Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, Aanhangsel 2125 d.d. 30 juli 2007