Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 85, item 8

8 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2013 – 21109-211

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 22 mei a.s. te Brussel – 21501-20-782

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 13-14 mei 2013 – 21501-32-705

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nieuwe agendapunten Landbouw- en Visserijraad 13-14 mei 2013 – 21501-32-706

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Verordening steekproefenquête arbeidskrachten – 22112-1614

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 3 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Mededeling EU-scorebord voor justitie – 22112-1615

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 3 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschaffing uitzonderingen musici en artiesten werknemersverzekeringen – 26448-493

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken voorstel tot opstellen van een eenvoudige energierekening – 29023-147

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage burgerbrieven over het jaar 2012 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – 29362-213

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage burgerbrieven over het jaar 2012 van het ministerie van Defensie – 29362-214

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage burgerbrieven over het jaar 2012 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – 29362-215

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard) – 29383-210

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 7 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van april 2013 – 29984-413

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage uitspraken 2012 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – 30481-10

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 3 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (koude immobilisatie) – 30872-133

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van Bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP); Genève, 1 september 1970 – 30952-117

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 7 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stages in het MBO door jongeren zonder verblijfstitel – 32144-22

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering motie Bosman "Herberekening streefbeeld paling" (Kamerstuk 32201, nr.54) – 32201-62

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie te geven op het artikel "Rabobank: kansen vernieuwing glas" – 32627-12

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op artikel uit Elsevier over het Europees natuurbeleid Natura 2000 – 32670-72

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding HGIS-jaarverslag 2012 – 33002-6

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslagen financieel toezicht 2013 – 33400-B-17

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Verordening kostenreductie infrastructuur breedband – 33613-3

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 3 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de evaluatie van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten – 33634-1

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.