Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 5 april 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 9 april

14.00 uur

Woensdag 10 april

10.15 uur

Donderdag 11 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 157

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

De Voorzitter: op 2 april 2013 heeft de Kamer reeds over de artikelen en de ingediende amendementen gestemd. Dan komt nu in stemming het wetsvoorstel.

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren

De Voorzitter: dhr. Van Gerven wenst zijn motie op stuk nr. 122 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 389, nr. 122 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Gerven over richtlijnen voor dieren op de positieflijst

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties

De Voorzitter: dhr. Klein verzoekt zijn motie op stuk nr. 301 aan te houden. Dhr. Monasch wenst zijn motie op stuk nr. 298 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 453, nr. 296

– de motie-Paulus Jansen c.s. over beëindiging van de staatssteun

29 453, nr. 297

– de motie-Monasch/Klein over de verkoop van Vestiabezit

29 453, nr. 298 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Monasch over de saneringsbijdrage aan Vestia

29 453, nr. 299

– de motie-Fritsma over de salarissen van corporatiebestuurders

29 453, nr. 300

– de motie-Verhoeven over permanente educatie van toezichthouders

29 453, nr. 301 (aangehouden)

– de motie-Klein over de inkomensgrens voor sociale huurwoningen

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

32 439

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

32 439 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, aanhef

– amendement Voortman/Dik-Faber (12,II)

– onderdeel aA

– amendement Voortman/Dik-Faber (12,III)

  • Indien 12 verworpen:

  • *– amendement Keijzer (17)

  • N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt amendement 14 niet verwerkt en komt in artikel I, onderdeel B, artikel 15, eerste lid, onderdeel b te luiden:

  • b. 23 jaren of ouder is, voor zover de ondersteuning bestaat uit maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en die opvang een aaneengesloten periode van zestien weken overschrijdt, tenzij de overschrijding niet aan hem is te wijten.

– onderdeel A

– amendement Leijten (13)

– amendement Leijten (14)

  • N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt amendement 14 niet verwerkt en komt in artikel I, onderdeel B, artikel 15, eerste lid, onderdeel b te luiden:

  • b. 23 jaren of ouder is, voor zover de ondersteuning bestaat uit maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en die opvang een aaneengesloten periode van zestien weken overschrijdt, tenzij de overschrijding niet aan hem is te wijten.

– onderdeel B

*– amendement Keijzer (18)(invoegen onderdeel Ba)

– onderdeel C

– artikel I

– artikel II

– amendement Voortman/Dik-Faber (12,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning

De Voorzitter: mw. Leijten wenst haar motie op stuk nr. 15 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 439, nr. 15 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Leijten c.s. over een integrale aanpak

32 439, nr. 16

– de motie-Otwin van Dijk over cumulatie van eigen bijdragen van cliënten in instellingen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gastvrijheidseconomie (Recreatie en Toerisme)

26 419, nr. 54

– de motie-Ouwehand over het inzichtelijk maken van activiteiten in het landelijk gebied

26 419, nr. 55

– de motie-Öztürk/Jacobi over overleg over het realiseren van 879 kilometer wandelpaden

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de financiële strop voor de overheid voor het opruimen van radioactief afval, vervuilde grond en het ontmantelen van fabrieksinstallaties van het failliete fosforbedrijf Thermphos

De Voorzitter: dhr. Verhoeven wenst zijn motie op stuk nr. 48 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 826, nr. 48 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Verhoeven/Lucas over beperking van de financiële aansprakelijkheid van overheden

29 826, nr. 49

– de motie-Klever over Brusselse subsidie voor Thermphos

29 826, nr. 50

– de motie-Van Tongeren over milieukosten preferent maken in faillissementen

29 826, nr. 51

– de motie-Van Tongeren/Ouwehand over saneringskosten voorkomen voor overheden

29 826, nr. 52

– de motie-Van Gerven over een fosfaatnotitie

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

19 637, nr. 1633

– de motie-Voordewind c.s. over overleg over passende noodopvang

19 637, nr. 1634

– de motie-Voordewind c.s. over het voorkomen van verhuizen voor kinderen van asielzoekers

19 637, nr. 1635

– de motie-Voortman/Sjoerdsma over kleinschalige alternatieven voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

19 637, nr. 1636

– de motie-Voortman over de opvang van uitgeprocedeerde gezinnen

19 637, nr. 1637

– de motie-Sjoerdsma over een leidend Europees ambtsbericht

19 637, nr. 1638

– de motie-Sjoerdsma over openstelling van het Country of Origin Information Portal

19 637, nr. 1639 (aangehouden)

– de motie-De Wit over evaluatie van de nieuwe IND-werkinstructie

19 637, nr. 1640

– de motie-De Wit/Voordewind over het als risicogroep aanmerken van Pakistaanse christenen

19 637, nr. 1641

– de motie-Maij over opvang van amv's in pleeggezinnen

19 637, nr. 1642

– de motie-Fritsma over het korten van gemeenten die afspraken schenden

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gevangeniswezen

De Voorzitter: dhr. Schouw verzoekt zijn moties op stuk nrs. 499, 500 en 501 aan te houden.

24 587, nr. 492

– de motie-Bontes over beklagmogelijkheden van gedetineerden nader regelen

24 587, nr. 493 (aangehouden)

– de motie-Bontes over telehoren realiseren in penitentiaire inrichtingen

24 587, nr. 494

– de motie-Van Tongeren over het afbouwen van tijdelijke tendercontracten

24 587, nr. 495

– de motie-Kooiman/Schouw over vrijheid van meningsuiting voor personen in het gevangeniswezen

24 587, nr. 496

– de motie-Van Toorenburg c.s. over het intrekken van het masterplan gevangeniswezen

24 587, nr. 497

– de motie-Van Toorenburg c.s. over heroverweging van bredere inzet van elektronische detentie

24 587, nr. 498

– de motie-Van Toorenburg c.s. over het handhaven van arbeid als dagactiviteit

24 587, nr. 499 (aangehouden)

– de motie-Schouw c.s. over risico's en gevolgen van bezuinigingen voor criminaliteitsbestrijding

24 587, nr. 500 (aangehouden)

– de motie-Schouw c.s. over risico's en gevolgen van bezuinigingen voor de veiligheid binnen gevangenissen

24 587, nr. 501 (aangehouden)

– de motie-Schouw c.s. over openbaren van documenten die betrokken zijn bij de bezuinigingskeuzes

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Quick scan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand

31 753, nr. 58

– de motie-De Wit/Berndsen-Jansen over geen bezuinigingen gefinancierde rechtsbijstand

31 753, nr. 59

– de motie-Berndsen-Jansen/Oskam over ingaan op kosteneffecten in de toelichting bij toekomstige wetsvoorstellen

31 753, nr. 60

– de motie-Van Tongeren over onderzoek naar rechtsgebieden met een onvermijdelijke gang naar de rechter

31 753, nr. 61

– de motie-Van der Steur/Recourt over ervaring opdoen met «no cure, no pay» in enige vorm

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

33 522, nr. 3

Brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij het EU-voorstel voor een herziening van de richtlijn Tabaksproducten COM (2012) 788

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

33 351

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

33 351 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Pia Dijkstra (9)

– onderdeel B

– artikel I

– artikel II

– amendement Pia Dijkstra (8) (invoegen nieuw artikel IIa)

– artikelen III en IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

33 351, nr. 10

– de motie-Pia Dijkstra over onderzoek naar het onbepaald laten van het geslacht

33 351, nr. 11

– de motie-Van Tongeren over de in de AMvB aan te wijzen deskundigen

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Afspraken woningmarkt

De Voorzitter: dhr. Klein wenst zijn motie op stuk nr. 52 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 847, nr. 47

– de motie-Paulus Jansen c.s. over een vrijstellingsregeling voor investeringen

32 847, nr. 48

– de motie-Knops over aanpassing van de overgangstermijn

32 847, nr. 49

– de motie-Fritsma over intrekken van het woonakkoord

32 847, nr. 50

– de motie-Visser c.s. over een uitwerking van varianten van de verhuurderheffing

32 847, nr. 51

– de motie-Klein over een startersregeling

32 847, nr. 52 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klein over de rente op aflossingsvrije hypotheekcontracten

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

33 515

Wijziging van de Wet verhuurderheffing

33 515 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Klein (8,I)

– onderdeel B

– onderdeel C

– amendement Klein (8,II)

– onderdeel D

– amendement Klein (8,III)

– onderdeel E

– onderdeel F

– amendement Klein (8,IV)

– onderdeel G

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

18. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet verhuurderheffing

33 515, nr. 7

– de motie-Fritsma over afzien van de verhuurderheffing

Stemming

19. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van de huurverhogingen

32 847, nr. 53

– de motie-Fritsma over afzien van alle huurverhogingen bovenop de inflatie

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voedsel-en Voedselprijzen

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 101 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 532, nr. 100

– de motie-Ouwehand/Thieme over verantwoorde voedselconsumptie en -productie

31 532, nr. 101 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme over verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten

31 532, nr. 102

– de motie-Ouwehand over beëindiging van de subsidie aan de Grüne Woche

31 532, nr. 103 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over de voedselderivatenmarkt

31 532, nr. 104 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over tegengaan van speculatie met grondstoffen

31 532, nr. 105

– de motie-Dik-Faber over reductie van voedselverspilling

31 532, nr. 106 (ingetrokken)

– de motie-Geurts over meer onaangekondigde controles door het Voedsel- en Veterinair Bureau

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over veiligheid in de chemie, in het bijzonder bij Odfjell

De Voorzitter: mw. Van Tongeren verzoekt haar motie op stuk nr. 149 aan te houden.

26 956, nr. 149 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren/Van Gerven over een financiële bijdrage voor extra inspecties

26 956, nr. 150

– de motie-Van Tongeren over sluiting van bedrijven na drie zware overtredingen

26 956, nr. 151 (ingetrokken)

– de motie-Van Gerven over een overzicht van ammoniak- en chloortransporten over het spoor

26 956, nr. 152 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over harder bestraffen van notoire overtreders

26 956, nr. 153

– de motie-Geurts over snelle afronding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

33 465

Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming)

– artikel I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

23. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Waterwet

33 465, nr. 8

– de motie-Jacobi over het verhalen van waterkwaliteitsmaatregelen op de vervuiler

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan

27 925, nr. 474

– de motie-Van Bommel over de inzet van F-16's tegelijkertijd met de trainingsmissie beëindigen

27 925, nr. 475

– de motie-Van Bommel over geen extra financiële middelen voor de Afghaanse politie en het leger

27 925, nr. 476

– de motie-Hachchi c.s. over het openstellen van het Dutch Visitors Programme voor Afghaanse jongeren

27 925, nr. 477

– de motie-Hachchi c.s. over het voortzetten van de ontwikkelingsrelatie met Afghanistan na 2014

27 925, nr. 478

– de motie-De Roon over het afzien van een nieuwe bijdrage aan ISAF en EUPOL

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

33 414

Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108)

– artikel 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108)

33 414, nr. 9

– de motie-Verheijen over een reductie van taken en budget van het secretariaat van de Benelux Unie

33 414, nr. 10

– de motie-Verheijen/Van Bommel over het niet verlengen van een overeenkomst over de Beneluxraad

33 414, nr. 11

– de motie-Van Bommel/Merkies over het opheffen van de Benelux Unie

33 414, nr. 12

– de motie-Sjoerdsma over een actieplan voor een duidelijke en gearticuleerde beleidsvisie

33 414, nr. 13

– de motie-Servaes over het nog niet opzeggen van de overeenkomst

Stemmingen

27. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen

31 066, nr. 160

– de motie-Van Vliet over de aanpak van onwenselijke belastingontwijking

31 066, nr. 161

– de motie-Klaver/Koolmees over een einddoel voor de Europese aanpak van belastingontwijking

31 066, nr. 162

– de motie-Klaver over het slechte idee dat Nederland een «belastingparadijs» is

31 066, nr. 163

– de motie-Klaver over een plan van aanpak tegen «Nederland als belastingparadijs»

31 066, nr. 164

– de motie-Klaver over een overzicht van bedrijven die een tax ruling hebben aangevraagd

31 066, nr. 165

– de motie-Bashir/Merkies over voorstellen om ervoor te zorgen dat Nederland geen belastingparadijs is

31 066, nr. 166 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt over de aanpak van «windhappers»

31 066, nr. 167 (aangehouden)

– de motie-Koolmees/Klein over een alternatief voor de VAR

Stemmingen

28. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Rapport commissie Samson

33 435, nr. 5

– de motie-Van der Burg c.s. over een oproep aan het Openbaar Ministerie om aangiftes zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen

33 435, nr. 6

– de motie-Bergkamp/Kooiman over het inzien van persoonlijke dossiers

33 435, nr. 7

– de motie-Agema over onwenselijkheid van de keuze voor oud-minister Rouvoet om aanbevelingen door te voeren

33 435, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Kooiman/Bergkamp over verlenging van de wettelijke bewaartermijn voor jeugdzorgdossiers

33 435, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Kooiman over een landelijke richtlijn voor de residentiële jeugdzorg

33 435, nr. 10

– de motie-Ypma over het samenvoegen van de rollen van pleegzorgmedewerker en gezinsvoogd

Stemmingen

29. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg

31 839, nr. 277 (aangehouden)

– de motie-Keijzer/Voordewind over decentralisatie van de zorg voor de jeugd naar gemeenten

31 839, nr. 278

– de motie-Bergkamp/Ypma over een transitieplan voor de jeugdzorg

31 839, nr. 279

– de motie-Bergkamp over afspraken over de uitwisseling van gegevens

31 839, nr. 280

– de motie-Voordewind/Keijzer over vaart maken met het maken van afspraken met de jeugdzorgsector

31 839, nr. 281

– de motie-Voordewind c.s. over continuïteit van zorg voor pleegkinderen

31 839, nr. 282

– de motie-Leijten/Kooiman over de geplande overhevelingsdatum voor jeugdzorgtaken

Stemmingen

30. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arabische regio

32 623, nr. 89

– de motie-De Roon over een duiding van de ontwikkelingen in de Arabische regio

32 623, nr. 90

– de motie-De Roon over het stopzetten van steun aan Morsi's regime

32 623, nr. 91

– de motie-Sjoerdsma over de mobiliteitspartnerschappen

32 623, nr. 92

– de motie-Van Ojik c.s. over een EU-aanbod voor het opnemen van Syrische vluchtelingen

Stemmingen

31. Stemmingen in verband met:

33 602, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie, COM(2013)48

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

32. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Valys/Doelgroepenvervoer

25 847, nr. 113

– de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over een signalement/onderzoek door de NZa

25 847, nr. 114

– de motie-Dik-Faber over het overnemen van het NZa-advies

Stemmingen

33. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ongewenste effecten van de vermogens-inkomensbijtelling in de AWBZ

33 204, nr. 23

– de motie-Leijten over stoppen met de vermogensinkomensbijtelling

33 204, nr. 24

– de motie-Agema over het terugdraaien van de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling

33 204, nr. 25

– de motie-Keijzer/Krol over het verzachten van de onbedoelde effecten van de bijtelling

33 204, nr. 26

– de motie-Keijzer/Krol over het vrijstellen van de eigen woning in box 3

33 204, nr. 27

– de motie-Keijzer over de effecten van de maatregel op het besteedbaar inkomen

33 204, nr. 28

– de motie-Van der Staaij over de doorwerking van specifieke fiscale vrijstellingen

33 204, nr. 29 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber/Voortman over het niet meerekenen van het pgb-voorschot als inkomen en/of vermogen

Stemmingen

34. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over «het Marokkanenprobleem»

32 824, nr. 22

– de motie-Van Klaveren over het keihard aanpakken van het Marokkanenprobleem

32 824, nr. 23

– de motie-Dijkgraaf over het formuleren van specifiek beleid

35. Debat over de Q-koorts met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

36. Dertigledendebat over het bericht «Slechts een zesde van de economen gelooft in het woonakkoord» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

37. Dertigledendebat over dreigende sluiting van 800 ouderenzorg-locaties met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

38. Interpellatie-Agema over het bericht dat de extra investerings-middelen slecht worden besteed met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

39. VAO Leraren en lerarenopleidingen (AO d.d. 27/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Uitbreiding bindend studieadvies (AO d.d. 2/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. VAO Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE's (AO d.d. 27/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. VAO Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (AO d.d. 3/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. VAO Aanpak Jeugdwerkloosheid (AO d.d. 3/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. VAO Discriminatieonderwerpen (AO d.d. 14/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

45. VAO Ontwikkelingen moskee-internaten (AO d.d. 21/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. VAO Kinderopvang (AO d.d. 7/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

47. VAO Spoor (AO d.d. 2/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

48. VAO Passend onderwijs (AO d.d. 3/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

49. VAO Grondverkoop (AO d.d. 2/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

50. VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 27/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 467

51. Goedkeuring van de op 29 juni 2012 te Tegucigalpa tot stand gekomen Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (Trb. 2012, 163)

33 219

52. Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

32 203

53. (Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering) (voortzetting)

33 538

54. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

30 174

55. Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (antwoord 2e termijn)

33 475

56. Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

33 570

57. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de modernisering van het loopbaanbeleid en de introductie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Langetermijnagenda

16, 17 en 18 april (week 16)

– VAO Voedselfraude (AO d.d. 14/3)

– VAO Reclassering (AO d.d. 3/4)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 3/4)

33 423 (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief)

33 455 (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

33 482 (Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg)

33 416 (Wet houdbare overheidsfinanciën)

33 441 (Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget)

33 344 (Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (re- en dupliek)

33 496 (Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

23, 24 en 25 april (week 17)

33 360 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis)

meireces: 26 april t/m 13 mei 2013 (week 18 en 19)

14, 15 en 16 mei (week 20)

33 335 (Wet gebruik Friese taal)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

21, 22 en 23 mei (week 21)

– Debat over de agenda van de Europese Top (21 mei)

28, 29 en 30 mei (week 22)

– Debat over het verslag van de Europese Top (28 mei)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) + 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 402 (Wet cliëntenrechten zorg) (minister heeft aangegeven met een ingrijpende wijziging te komen)

33 324 (Wet lokaal spoor) (commissie brengt nader verslag uit)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister V&J)

2. Debat over derivatenposities van (semi-)publieke instellingen (Omtzigt) (minister Fin + minister BZK)

3. Debat over straatterreur (Helder) (minister V&J)

4. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J) (na ontvangst van een brief)

5. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

6. Debat over de brief van de staatssecretaris over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder) (staatssecretaris V&J)

7. Debat over het bericht dat de hoogste rechter de noodklok luidt over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

8. Debat over het bericht dat ruim 380 voetbalwedstrijden zijn besmet met omkoping (Bruins Slot) (minister VWS en V&J)

9. Debat over het bericht dat Nederland groeiend leverancier is van jihadstrijders en het rapport «Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland» (Dijkhoff) (minister V&J)

10. Debat over de kinderopvangtoeslag (Van Weyenberg) (minister SZW + staatssecretaris Fin)

11. Debat over het bericht «Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker» (Voortman) (staatssecretaris V&J)

12. Debat over de bezuinigingen in het gevangeniswezen en het bericht dat er vele gevangenissen moeten sluiten (Masterplan DJI) (incl. dertigledendebat over de uitzending «de elektronische detentie en de enkelband») (Kooiman) (staatssecretaris V&J)

13. Debat over het bericht dat de belastingdienst 3,5 miljard laat liggen (Groot) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door een brief)

14. Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland (Van Raak) (minister BZK)

1. Dertigledendebat over het bericht «Pakkans nagenoeg nihil» (Bontes) (minister V&J)

2. Dertigledendebat over de misstanden in jeugdinrichtingen (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J)

3. Dertigledendebat over het bericht «Politie grijpt in na project X Haren (Bontes) (minister V&J)

4. Dertigledendebat over de blijvende sleutelrol van Nederland in drugshandel (Berndsen-Jansen) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

5. Dertigledendebat over het bericht dat Europese ambtenaren gaan staken (Madlener) (minister BuZa + MP)

6. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse jongeren in Syrië vechten en bij terugkomst een gevaar vormen volgens de AIVD (Bontes) (minister V&J en minister BZK)

7. Dertigledendebat over het opzeggen van het belastingverdrag door Mongolië (Omtzigt) (staatssecretaris Fin)

8. Dertigledendebat over fouten van politie en justitie (Helder) (minister V&J)

9. Dertigledendebat over de onvoldoende voortgang bij de decentralisatie van de jeugdzorg (Bergkamp) (staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees geld (Ouwehand) (staatssecretaris EZ)

11. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (voorafgegaan door een brief) (minister SZW + minister V&J + MP)

12. Dertigledendebat over het bericht «Fuseren gemeenten plots minder urgent» (Van Toorenburg) (minister BZK) (voorafgegaan door een brief)

13. Interpellatie-Leijten over de nieuwe aandeelhouders bij het Slotervaartziekenhuis en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het ziekenhuis (minister VWS)

14. Dertigledendebat over het bericht «De Roemenen en Bulgaren komen» (Madlener) (min SZW)

15. Dertigledendebat over het bericht dat het aantal woninginbraken opnieuw is gestegen (Oskam) (min V&J) (voorafgegaan door een brief)

16. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten door geldgebrek zorg mijden (Leijten) (minister VWS)

17. Dertigledendebat over het bericht «2000 onnodige ziekenhuisdoden» (Klever) (minister VWS)

18. Dertigledendebat over de vermeende dubbele boekhouding in de visserij (Dikkers) (staatssecretaris EZ)

19. Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië in ons land» (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J)

20. Dertigledendebat over het bericht dat kleine scholen subsidie in moeten leveren (Rog) (minister OCW)

21. Dertigledendebat over het ongewenst uitdijen van de overheid (Schouw) (ministers W&R en EZ) (voorafgegaan door een brief)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 8 april van 10.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 8 april van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota: «Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer» (33 177)

Maandag 15 april van 10.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32 528) en het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33 293)

Maandag 3 juni 2013 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetvoorstel tot Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het Energierapport 2011) (33 493)

Maandag 24 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Maandag 28 oktober 2013 van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november 2013 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2014

Recesperiodes

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015