33 414 Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108)

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOMMEL EN MERKIES

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de IOB-evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking blijkt dat de ambities die zijn uitgesproken in 2008 bij het vernieuwde Beneluxverdrag niet waar worden gemaakt en de Benelux Unie nauwelijks meerwaarde heeft;

van mening dat instituties moeten worden opgeheven wanneer deze geen daadwerkelijke toegevoegde waarde meer hebben;

verzoekt de regering, in overleg te treden met België en Luxemburg om te komen tot het opheffen van de Benelux Unie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Merkies

Naar boven