33 522 EU-Voorstel: Richtlijn Tabaksproducten COM (2012) 788

Nr. 3 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2013

Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geadviseerd het parlementair behandelvoorbehoud, zoals vastgelegd bij het EU-voorstel voor een herziening van de richtlijn Tabaksproducten COM (2012) 788 (Kamerstuk 33 522, nr. 1), met de volgende afspraken formeel te beëindigen:

  • 1. Het concept gemeenschappelijke benadering/gemeenschappelijk standpunt van de Raad wordt, voordat de Raad erover besluit, zowel in eerste als in tweede lezing, met een waardering van de regering aan de Tweede Kamer toegestuurd.

  • 2. De Kamer wordt adequaat geïnformeerd over de ontwikkeling van de Europese beraadslagingen en het krachtenveld en wanneer wijzigingen optreden in het standpunt van de regering zoals dit is weergegeven in het BNC-fiche (Kamerstuk 33 522, nr. 1). Dit geldt met name voor de bepalingen over gedelegeerde bevoegdheden, verpakkingseisen, additieven en de tracking & tracing.

  • 3. Indien correspondentie plaatsvindt tussen de regering en de Europese Commissie zal deze, conform de motie Van Gent c.s. (Kamerstuk 32 123 XIV, nr. 147) onverwijld ter beschikking gesteld worden aan de Kamer.

De vastgestelde afspraken zijn in bijgaande conceptbrief aan de regering vastgelegd.1

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven