33 414 Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108)

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN VERHEIJEN EN VAN BOMMEL

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de uitgevoerde evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking;

constaterende dat er in de Interparlementarie Beneluxraad geen politieke besluitvorming en controle plaatsvindt;

overwegende de eerder in de Kamer geuite kritiek op het functioneren en de rol van het Beneluxparlement;

spreekt uit om in overleg met de Eerste Kamer en de overige betrokken parlementen de activiteiten van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad te beëindigen en de parlementaire controle weer via de nationale parlementen te laten verlopen;

verzoekt de regering, de overeenkomst van 5 november 1955 nopens de instelling van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad niet te verlengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verheijen

Van Bommel

Naar boven