31 839 Jeugdzorg

Nr. 277 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN VOORDEWIND

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inwerkingtreding van de decentralisatie van de zorg voor de jeugd naar gemeenten gepland staat op 1 januari 2015;

constaterende dat de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg (TSJ) in haar rapportage van januari 2013 haar zorgen uit over de voortgang van de decentralisatie jeugd en aangeeft dat er in de afgelopen twee jaar onvoldoende voortgang is geboekt;

overwegende dat het budget voor de gemeenten pas op zijn vroegst in mei 2013 duidelijk wordt en het wettelijk kader pas op z'n vroegst in de herfst van 2013 duidelijk wordt;

overwegende dat veel gemeenten op dit moment nog in de fase zitten van visieontwikkeling en het zoeken naar samenwerkingsverbanden en nog niet op alle benodigde vlakken voldoende expertise hebben;

verzoekt de regering daarom om, voor 1 juni 2013 met de VNG, het IPO, Jeugdzorg Nederland en de zorgverzekeraars bindende afspraken te maken over:

  • hoeveel jongeren er per gemeente waar in zorg zitten;

  • de hoogte en de verdeling van het budget over gemeenten;

  • de samenwerking tussen gemeenten;

  • het waarborgen van de continuïteit van zorg, met name voor specifieke doelgroepen die zwaardere al dan niet psychiatrische zorg nodig hebben en groepen die op dit moment onder de jeugdbescherming en jeugdreclassering vallen;

  • hoe de inspectie op de jeugdzorg vormgegeven gaat worden;

  • hoe de huidige taken van Bureau Jeugdzorg in de toekomst uitgevoerd zullen worden;

  • hoe voldoende expertise bij gemeenten om zorg in te kopen geborgd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Voordewind

Naar boven