33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wanneer het voorschot van een persoonsgebonden budget op 1 januari op de rekening staat van een budgethouder, deze wordt meegeteld voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ en Wmo;

overwegende dat een persoonsgebonden budget bedoeld is om zorg in te kopen en als zodanig niet mag meetellen voor berekening van de eigen bijdrage AWBZ en Wmo;

verzoekt de regering, in overleg met de Belastingdienst te komen tot een structurele aanpassing van de vermogensinkomensbijtelling waardoor het pgb-voorschot niet als inkomen en/of vermogen meegerekend wordt voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ en Wmo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Voortman

Naar boven