33 414 Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108)

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Benelux heeft gepoogd effectiever en slagvaardiger te worden door meer inzet op politieke sturing, duidelijkere focus en meer flexibiliteit;

constaterende dat uit de evaluatie van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en de beleidsevaluatie over de Benelux Unie-samenwerking blijkt dat dit niet is gelukt, voornamelijk door het uitblijven van politieke inzet en sturing;

overwegende dat de kansen van de Beneluxsamenwerking voor grensoverschrijdende en strategische samenwerking op dit moment onvoldoende zijn benut;

verzoekt de regering, een integraal actieplan op te stellen «voor een duidelijke en gearticuleerde beleidsvisie» voor versterking van de politieke sturing op en de thematische focus van de Benelux;

verzoekt de regering, de Kamer hierover schriftelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Naar boven