33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het vermogen van gehandicapte 65-minners met een levenslange en levensbrede beperking meer en sneller wordt aangesproken dan het vermogen van veel 65-plussers en mensen met maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal, wat wordt veroorzaakt door de aansluiting bij het box 3-vermogen en de bijbehorende vrijstellingen;

overwegende dat ook de Raad van State erop wees dat de keuze voor de grondslag voor de box 3-vermogensrendernentsheffing niet per definitie direct geschikt is om de draagkracht naar vermogen van een persoon vast te stellen;

overwegende dat de doorwerking van specifieke beleidsdoelstellingen in de inkomstenbelasting onwenselijk kan zijn als mensen daardoor een dubbele bonus of malus krijgen;

verzoekt de regering, de Kamer voor de zomer een brief te sturen met daarin haar visie op de wenselijkheid van de doorwerking van specifieke fiscale vrijstellingen in andere regelingen en te bezien of er grondslagen zijn die de draagkracht naar vermogen evenwichtiger kunnen benaderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Naar boven