2 (1964) Nr. 3

A. TITEL

Overeenkomst ter uitvoering van artikel 37, lid 2 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie;

Brussel, 14 januari 1964

B. TEKST

De Nederlandse en de Franse tekst van de Overeenkomst zijn geplaatst in Trb. 1964, 32.


Op 6 juni 2012 is te Brussel een Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tot stand gekomen. De Nederlandse en de Franse tekst van dit Protocol luiden als volgt:


Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie

De regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

de regering van het Koninkrijk België

en

de regering van het Groothertogdom Luxemburg,

Overwegende dat de Overeenkomst ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958 (hierna: de Overeenkomst) de basis vormt voor de toekenning van de noodzakelijke voorschotten aan de Benelux Unie;

Overwegende dat de Hoge Verdragsluitende Partijen hebben besloten tot wijziging van de verdeling tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen van het nadelig saldo tussen uitgaven en ontvangsten van de Benelux Unie met ingang van 1 januari 2012, datum van inwerkingtreding van het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 17 juni 2008, en dat dat noodzaakt tot wijziging van de Overeenkomst;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

In artikel 19 wordt het zinsdeel:

„België

48,5

procent

Luxemburg

 3

procent

Nederland

48,5

procent”

vervangen door:

„België

41

procent

Luxemburg

 6

procent

Nederland

53

procent”.

Artikel II

  • 1. Dit Protocol zal worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Secretaris-generaal van de Benelux Unie, die de andere Hoge Verdragsluitende Partijen van de ontvangst van de akten in kennis stelt.

  • 2. Het treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de neerlegging van de derde akte van bekrachtiging. De Secretaris-generaal deelt de Hoge Verdragsluitende Partijen de datum van de inwerkingtreding mede.

TEN BLIJKE WAARVAN de Gevolmachtigden dit Protocol hebben ondertekend en voorzien van hun zegel.

GEDAAN te Brussel, op 6 juni 2012, in drievoud, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden: SCHUWER

Voor het Koninkrijk België: D. REYNDERS

Voor het Groothertogdom Luxemburg: WELFRINGProtocole portant amendement à la Convention du 14 janvier 1964 conclue en exécution de l’article 37, alinéa 2, du Traité instituant l’Union économique Benelux

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

le Gouvernement du Royaume de Belgique

et

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Considérant que l’octroi des avances nécessaires à l’Union Benelux se fonde sur la Convention conclue en exécution de l’article 37, alinéa 2, du Traité du 3 février 1958 instituant l’Union économique Benelux (ci-après: la Convention);

Considérant que les Hautes Parties contractantes ont décidé de modifier la répartition entre elles du solde négatif entre les dépenses et les recettes de l’Union Benelux à partir du 1er janvier 2012, date de l’entrée en vigueur du Traité du 17 Juin 2008 portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958, ce qui requiert la modification de la Convention;

Sont convenus de ce qui suit:

Article II

La partie suivante de l’article 19:

«Belgique

48,5

pour cent

Luxembourg

 3

pour cent

Pays-Bas

48,5

pour cent»

est modifiée comme suit:

«Belgique

41

pour cent

Luxembourg

 6

pour cent

Pays-Bas

53

pour cent».

Article II

  • 3. Le Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Union Benelux, qui informera les autres Hautes Parties contractantes de la réception de ces instruments.

  • 4. Avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du troisième instrument de ratification. Le Secrétaire général informera les Hautes Parties contractantes de la date d’entrée en vigueur.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole et l’ont revêtu de leur sceau.

FAIT à Bruxelles, le 6 juin 2012, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume des Pays-Bas: SCHUWER

Pour le Royaume de Belgique: D. REYNDERS

Pour le Grand-Duché de Luxembourg: WELFRING


D. PARLEMENT

Zie Trb. 1966, 147.


Het Protocol van 6 juni 2012 behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.

E. PARTIJGEGEVENS

Overeenkomst van 14 januari 1964

Zie Trb. 1964, 32.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

14-01-64

02-03-66

R

03-03-66

   

Luxemburg

14-01-64

25-11-65

R

03-03-66

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

14-01-64

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

30-07-65

R

03-03-66

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend


Protocol van 6 juni 2012

Bekrachtiging is voorzien in artikel II, eerste lid, van het Protocol.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

06-06-12

         

Luxemburg

06-06-12

         

Nederlanden, het Koninkrijk der

06-06-12

         

– Nederland:

           

 – in Europa

           

 – Bonaire

           

 – Sint Eustatius

           

 – Saba

           

– Aruba

           

– Curaçao

           

– Sint Maarten

           

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1966, 147.


De bepalingen van het Protocol van 6 juni 2012 zullen ingevolge artikel II, tweede lid, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 in werking treden op de eerste dag van de tweede maand volgende op de neerlegging van de derde akte van bekrachtiging.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1964, 32 en Trb. 1966, 147.

Titel

:

Verdrag tot instelling van de Benelux Unie1);

’s-Gravenhage, 3 februari 1958

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 169

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2012.

De Minister van Buitenlandse Zaken, U. ROSENTHAL


X Noot
1)

De titel van het Verdrag luidde vóór 1 januari 2012: Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie.

Naar boven