31 839 Jeugdzorg

Nr. 280 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN KEIJZER

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit de voortgangsrapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd blijkt dat er onvoldoende voortgang is geboekt ten aanzien van de transitie van de jeugdzorg;

overwegende dat wanneer het huidige tijdpad wordt aangehouden de tijd begint te dringen;

van mening dat er door de onvoldoende voortgang onzekerheid is ontstaan binnen de jeugdzorgsector, waardoor de continuïteit van zorg voor kinderen en jongeren in gevaar dreigt te komen;

verzoekt de regering, vaart te maken met het maken van afspraken met de jeugdzorgsector, en daarover nog vóór de zomer van 2013 de Tweede Kamer te informeren, zodat de transitiedatum van 1 januari 2015 wordt gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Keijzer

Naar boven