Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012

Agenda opgesteld 23 maart 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 27 maart

14.00 uur

Woensdag 28 maart

10.15 uur

Donderdag 29 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 450

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 450 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, aanhef

– onderdelen A t/m XXX

– amendement Paulus Jansen/ Wiegman-van Meppelen Scheppink (15,I)

– onderdeel YYY

– onderdelen ZZZ t/m CCCCC

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– deel A

– deel B

– amendement Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink (15,II)

– artikel 1

  • Indien 15 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink/Paulus Jansen (16) (invoegen artikel 1a)

– artikel 2

– artikel 3

– deel C

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

32 621

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

32 621 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, onderdeel A

– gewijzigd amendement Taverne c.s. (11,I)

– artikel I, onderdeel B

– gewijzigd amendement Taverne c.s. (11,II)

– artikel I, onderdeel C

– artikel I, onderdelen Ca t/m N

– artikel I

– artikelen II t/m V

– gewijzigd amendement Taverne c.s. (11,III)

– artikel VI

– artikel VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over moties ingediend bij het debat over de ontstane situatie na het uit de fractie van de PVV stappen van het lid Brinkman

33 209, nr. 1

– de motie-Pechtold c.s. over de dubbele nationaliteit

33 209, nr. 2

– de motie-Pechtold over het meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

32 759

Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s)

32 759 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– tweede nader gewijzigd amendement Van Gent c.s. (8)

– voorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Overlijden psychiatrisch patiënt

25 424, nr. 166

– de motie-Bouwmeester/Dijkstra over de ketenzorg voor psychiatrische patiënten met een somatische problematiek

25 424, nr. 167 (aangehouden)

– de motie-Bouwmeester over een landelijk dekkend netwerk van PMU's

25 424, nr. 168 (ingetrokken)

– de motie-Leijten over de betrokkenheid van de IGZ bij contracten tussen zorgaanbieders en zorgontvangers

25 424, nr. 169 (aangehouden)

– de motie-Bruins Slot over het leren van gemaakte fouten

25 424, nr. 170

– de motie-Straus/Gerbrands over minder terughoudend gebruik van het tuchtrecht

25 424, nr. 171

– de motie-Gerbrands/Dille over een onderzoek naar verwijtbaar gedrag

25 424, nr. 172

– de motie-Gerbrands/Dille over hoofdelijk aansprakelijk stellen van bestuurders

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg)

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om intrekking van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 10 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige motie.

32 854, nr. 10

– de motie-Leijten over intrekking van de Tijdelijke wet ambulancezorg

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

32 854

Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg)

32 854 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Leijten (8,I en II)

– artikel 4

– artikel 5

– amendement Leijten (8,III)

– artikel 6

– artikelen 7 t/m 14

– amendement Leijten (9,II)

– artikel 15

– artikelen 16 t/m 19

– amendement Leijten (9,III)

– artikel 20

– amendement Leijten (9,IV)

– artikel 21

– amendement Leijten (9,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

10. Stemming over: overige motie ingediend bij Tijdelijke wet ambulancezorg

32 854, nr. 11

– de motie-Leijten over gescheiden houden van spoedeisende medische hulpvragen

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de staat van het Hoger Onderwijs

31 288, nr. 267

– de motie-Klaver over het loskoppelen van bekostiging en diploma-aantallen

31 288, nr. 268 (ingetrokken)

– de motie-Klaver c.s. over een klokkenluidersregeling

31 288, nr. 269

– de motie-Klaver/Jadnanansing over de professionele ruimte van docenten

31 288, nr. 270 (aangehouden)

– de motie-Van der Ham/Dijkgraaf over het wegnemen van de overlap aan toezichtstaken

31 288, nr. 271

– de motie-Van der Ham/Beertema over afspraken over de overhead

31 288, nr. 272

– de motie-Dijkgraaf/Schouten over een wetsvoorstel over prestatieafspraken

31 288, nr. 273

– de motie-Schouten/Dijkgraaf over afzien van een reviewcommissie en de prestatiebekostiging

31 288, nr. 274

– de motie-Schouten/Dijkgraaf over het selectieve budget

31 288, nr. 275

– de motie-Jadnanansing over het instellen van een controlecommissie

31 288, nr. 276

– de motie-Jadnanansing over vrijstelling van de langstudeerdersboete

31 288, nr. 277

– de motie-Jasper van Dijk over het schrappen van rendement als criterium

31 288, nr. 278

– de motie-Jasper van Dijk/Jadnanansing over een onderzoek naar genadezesjes

31 288, nr. 279

– de motie-Jasper van Dijk over een actieplan voor schaalverkleining

31 288, nr. 280

– de motie-De Rouwe over een kwaliteitscode voor raden van toezicht

31 288, nr. 281

– de motie-Beertema over de kwaliteit van hbo-diploma's

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Civielrechtelijke onderwerpen

32 320, nr. 3

– de motie-Recourt over consumentenrechten tegen oneerlijke handelspraktijken

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

32 890

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

32 890 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, aanhef

– amendement Berndsen/Van Tongeren (8,I)

– onderdeel A

– onderdelen B en C

– amendement Berndsen/Van Tongeren (8,II)

– onderdeel D

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

32 890, nr. 7

– de motie-Van Tongeren/Berndsen over oorzaken van verjaring van strafzaken

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad

21 501–32, nr. 575

– de motie-Koopmans over de Integrale Marktordening

21 501–32, nr. 576

– de motie-Van Bemmel c.s. over de onderhandelingen over het GLB

21 501–32, nr. 577

– de motie-Ouwehand over verandering van de benaming «scharrelei» naar «schuurei»

21 501–32, nr. 578

– de motie-Ouwehand over verzet tegen tonijnakkoorden

21 501–32, nr. 579

– de motie-Van Veldhoven over vergroeningsmaatregelen

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Moties en toezeggingen Landbouw en Natuur

33 000-XIII, nr. 173

– de motie-Hazekamp over toevoegingen aan de lijst met bejaagbare soorten c.q. wild

33 000-XIII, nr. 174

– de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans over digestaat als kunstmestvervanger

33 000-XIII, nr. 175

– de motie-Van Veldhoven over een richtsnoer voor dodingsmethoden

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de sluiting van de belastingdienst in Emmen

31 066, nr. 123

– de motie-Koopmans/Van der Burg over heroverwegen of nieuwbouw nodig is

31 066, nr. 124

– de motie-Van Vliet c.s. over heroverweging van de sluiting van kantoren in Venlo en Emmen

Stemming

18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO behandelvoorbehoud EU-wetgeving bescherming persoonsgegevens

De Voorzitter: dhr. Elissen wenst zijn motie op stuk nr. 21 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 761, nr. 21 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Elissen over tegenstemmen tegen EU-wetgeving

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

31 428, nr. 5

Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over het jaar 2011

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»

De Voorzitter: mw. Klijnsma trekt haar motie op stuk nr. 4 in.

33 026, nr. 2

– de motie-Dijkstra over stervenshulp onder strikte voorwaarden

33 026, nr. 3 (aangehouden)

– de motie-Dijkstra over samen met de indieners van het burgerinitiatief formuleren van een wetsvoorstel

33 026, nr. 4 (ingetrokken)

– de motie-Klijnsma c.s. over aanhouden van het burgerinitiatief «Uit vrije wil»

33 026, nr. 5

– de motie-Klijnsma c.s. over de kabinetsreactie op het burgerinitiatief

33 026, nr. 6

– de motie-Klijnsma/Voortman over stimuleren van een brede maatschappelijke discussie

21. Debat over de informatievoorziening aan de Kamer over de Olympische Spelen richting de kamer met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Debat over de hoofdlijnen van het drugsbeleid (voortzetting)

23. VAO Leefomgeving (lucht, geluid, bodem) (AO d.d. 29/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Kinderopvang (AO d.d. 8/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Voortgezet onderwijs (AO d.d. 15/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Emancipatiebeleid (AO d.d.15/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 920, nr. 20

27. VSO Gedoogbesluit werkzaamheden uitbreiding Eemshaven met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 842

28. Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt

32 477

29. Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen

30. Gezamenlijke behandeling van (derde termijn):

32 752

Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

31 906

Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies

32 885

31. Implementatie van kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2008 inzake toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie (PbEU L 327), van kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2008 inzake toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen (PbEU L 337) en van kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ,kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81) (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties)

32 892

32. Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

32 550

33. Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (1e termijn Kamer)

32 795

34. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

Langetermijnagenda

3, 4 en 5 april (week 14)

– VAO Fiscaal verdragsbeleid (AO d.d. 1/2) (staatssecretaris Fin)

– VAO Voortgangsbericht aanpak kinderpornografie (AO d.d. 2/2) (minister V&J + staatssecretaris VWS)

– VAO Risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) (AO d.d. 02/02) (staatssecretaris I&M + minister BZK)

– VAO Duurzaam inkopen en palmolie (AO d.d. 14/02) (staatssecretaris I&M + staatssecretaris EL&I)

– VAO Vogelgrieponderzoek Erasmus MC (AO d.d. 08/03) (minister VWS + minister V&J + staatssecretaris EL&I)

– VAO Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan de ISAF missie in Uruzgan 2006–2010 (AO d.d. 16/02) (minister Def + minister en staatssecretaris BuZa)

– VAO Maatschappelijke opvang / Vrouwenopvang / Zwerfjongeren (AO d.d. 21/03) (staatssecretaris VWS)

– VAO Water en ontwikkeling (AO d.d. 21/03) (staatssecretaris BuZa)

– VAO Huurbeleid en huurtoeslag onzelfstandige woonruimte (AO d.d. 21/3)

– VAO Regionale benadering binnen Ontwikkelingssamenwerking (AO d.d. 22/3)

– VAO Opvang en terugkeer (AO d.d. 21/3)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Spoor (debat met de commissie) (3 en 5 april)

32 402 (Wet cliëntenrechten zorg)

32 887 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

33 019 (Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 i.v.m. aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard) (WGO 2 april)

33 071 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

32 868 (Goedkeuring van een viertal Maatregelen inzake de bescherming van Antarctica) + 32 869 (Implementatie van een viertal Maatregelen inzake de bescherming van Antarctica)

33 086 (Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige)

32 799 (Goedkeuring van de op Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds) + 32 883 (Goedkeuring van de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds)

10, 11 en 12 april (week 15)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)

33 121 (Wet bankenbelasting)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

32 769 (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid)

32 439 (Wijziging Wmo; regelen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening en uitsluiten van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden)

17, 18 en 19 april (week 16)

– Wet werken naar vermogen (plenaire behandeling, WGO op 16/4) (onder voorbehoud)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg)

32 840 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 097 (Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden)

24, 25 en 26 april (week 17)

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO 23/4)

32 873 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b) (WGO 23/4)

meireces: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012 (week 18 en 19)

15 en 16 mei (week 20)

– Aanbieding van de Jaarverslagen en slotwetten over 2011 (16 mei)

22, 23 en 24 mei (week 21)

– Verantwoordingsdebat (24 mei)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid) (WGO 21 mei)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

29, 30 en 31 mei (week 22)

nog te bepalen

5, 6 en 7 juni (week 23)

32 717 (Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures) (WGO 4 juni)

33 036 (Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de implementatie van het Besluit inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van het Besluit betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken) (WGO 4 juni)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

Aangevraagde (dertigleden)debatten

1. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (Dibi) (minister BZK)

2. Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

3. Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst rapport)

4. Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

5. Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

6. Debat over vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Venrooy-van Ark) (staatssecretaris VWS)

7. Debat over het bedrijfsleveninstrumentarium (Dikkers) (staatssecretaris Buza) (na ontvangst van een brief)

8. Debat over de besteding van 60 mln. euro aan nieuwbouw van ROC Heerlen (Çelik) (minister OCW) (na ontvangst van een brief)

9. Debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg (Agema) (minister VWS en staatssecretaris VWS)

10. Debat over het plaatsen van Tv-camera’s in het VU Medisch Centrum (Van Gerven) (minister van VWS) (na ontvangst van een brief)

11. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

12. Debat over universiteiten die op grote schaal «genadezesjes» uitdelen (Jadnanansing) (staatssecretaris OCW)

13. Debat over het plunderen van winkels door Oost-Europese bendes (Çörüz) (minister V&J) (na ontvangst van een brief)

14. Debat over het rapport inzake de herinvoering van de gulden (Tony van Dijck) (minister-president, minister Fin) (na ontvangst van een brief)

15. Debat over mogelijke castratie van minderjarigen binnen katholieke internaten (Arib) (minister V&J) (na een hoorzitting van de vaste commissie)

16. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister SZW) (na ontvangst van een brief)

1. Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J) (na gesprek van minister ter zake)

2. Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

4. Dertigledendebat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt) (vice-premier)

5. Dertigledendebat over de handelswijze van de staatssecretaris van Economische Zaken Landbouw en Innovatie bij het natuurgebied Reiderswolde (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (minister-president)

6. Dertigledendebat over het conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over pakketverkleining door lage ziektelast (Leijten) (minister VWS)

7. Dertigledendebat over het voortbestaan van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum (Van Gerven) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

8. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

9. Dertigledendebat over wapenexport naar Egypte en Indonesië (El Fassed) (minister Buza + minister Defensie)

10. Dertigledendebat over de doorstart van de bestaande landelijke infrastructuur (LSP) voor uitwisseling van medische gegevens (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

11. Dertigledendebat over de naar verwachting snel oplopende werkloosheid en maatregelen om het tij te keren (Slob) (minister-president)

12. Dertigledendebat over het nog steeds niet afsluiten van Cao’s voor 2012 (Hamer) (minister-president)

13. Dertigledendebat over uitkomsten van de informele Europese Top (Slob) (minister-president, minister BuZa, staatssecretaris BuZa)

14. Dertigledendebat over het EU-standpunt inzake Israël (Peters) (minister BuZa)

15. Dertigledendebat over weeffouten die optreden bij de langstudeerdersboete (Jadnanansing) (staatssecretaris OCW)

16. Dertigledendebat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over de voorbereidingen op de bezuinigingsopties (Slob) (minister-president)

18. Dertigledendebat over het feit dat beloningen van bestuurders en directeuren afgelopen jaar met 34% stegen terwijl van werknemers de nullijn wordt geëist, er 1,5 miljoen mensen zonder nieuwe CAO werken en de nieuwe minima uit de middeninkomens komen (Cohen) (minister-president)

19. Dertigledendebat over de internationale verontwaardiging naar aanleiding van de PVV klachtensite over mensen uit Midden- en Oost-Europa (Van Dam) (minister-president)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de staatssecretaris van V&J de eigen bijdrage in de GGZ wil terugdraaien (Leijten) (staatssecretaris van V&J)

21. Dertigledendebat over het voornemen van Philips om een deel van de productie naar Polen te verplaatsen (Ulenbelt) (minister SZW + minister EL&I)

22. Dertigledendebat over het ontslag van 134 werknemers bij sociale werkplaats Emco in Emmen en het ontslag van 200 werknemers bij sociale werkplaats Wedeka (Karabulut) (staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

24. Dertigledendebat over de jeugdwerkloosheid die opgelopen is boven de 100 000 en de verslechterende positie van jongeren op de arbeidsmarkt (Hamer) (minister SZW)

25. Dertigledendebat over de weggevallen steun van het CDA voor prestatiebeloning voor leraren (Klaver) (staatssecretaris OCW)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over agenda van de Europese Top (27 juni)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (in afwachting van een BOR-notitie)

32 838 (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies) (na ontvangst van een brief en nota van wijziging)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een door het ministerie aangekondigde nota van wijziging)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

– VAO Onderzoeksrapport AR «leren van subsidie-evaluaties»

(AO d.d. 8/12) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een nota van wijziging Wet bestuurlijke boete meldingsplichten in maart)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen) (na ontvangst van de regeling over de aansluitplicht)

32 862 (Wet basisnet) (na een nieuwe schriftelijke ronde in de commissie)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 2 april van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wet forensische zorg (32 398)

Maandag 2 april van 16.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard (33 019)

Maandag 16 april van 10.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33 161)

Maandag 23 april van 11.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen («Claw back»-regeling) (32 512)

Maandag 23 april van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (32 873)

Recesperiodes

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2012

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014