31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 275 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de twijfel over de kwaliteit van diploma's in het hoger onderwijs de afgelopen tijd alleen maar is toegenomen;

overwegende dat het vertrouwen in diploma's slechts kan worden hersteld als duidelijk is waar de zwakke plekken in het hoger onderwijs zitten;

verzoekt de regering, om een commissie samen te stellen uit deskundigen van de NVAO en de onderwijsinspectie die op korte termijn steekproefsgewijs bij alle Nederlandse bacheloropleidingen de kwaliteit van de afstudeerdossiers gaat controleren, opdat het vertrouwen in HO-diploma's hersteld kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing

Naar boven