33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 173 MOTIE VAN HET LID HAZEKAMP

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wet voldoende instrumenten biedt om schadebestrijding mogelijk te maken, ook bij niet bejaagbare soorten c.q. wild;

constaterende dat het voor schadebestrijding zelfs onwenselijk is om ganzen in de wetgeving aan te merken als bejaagbare soorten c.q. wild;

verzoekt de regering, om af te zien van haar voornemen om grauwe gans en kolgans toe te voegen aan de lijst met bejaagbare soorten c.q. wild,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hazekamp

Naar boven