31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 270 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met het instellen van de reviewcommissie er mogelijke overlap ontstaat met al bestaande inspectie- en accreditatieorganen;

overwegende dat dit voor de inzichtelijkheid en de wens tot het terugdringen van bureaucratische lasten onwenselijke situaties kan opleveren;

verzoekt de regering, overlap aan review-, inspectie- en accreditatietaken van de verschillende organen weg te nemen en de administratieve lasten voor de instellingen voor hoger onderwijs zo veel mogelijk te beperken, en hiertoe een voorstel aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Dijkgraaf

Naar boven