25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 166 MOTIE VAN DE LEDEN BOUWMEESTER EN DIJKSTRA

Voorgesteld 21 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet naar aanleiding van de falende ketenzorg rondom de overleden psychiatrische patiënt in Deventer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gevraagd heeft, een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit en veiligheid van de (keten)zorg voor psychiatrische patiënten met somatische problematiek;

overwegende, dat de IGZ betrokken is geweest bij de falende (keten)zorg in het geval van de genoemde psychiatrisch patiënt en het daarom onwenselijk is dat de inspectie een onderzoek gaat uitvoeren waarbij ook het eigen handelen aan de orde komt;

overwegende, dat het voorkomen van toekomstige incidenten op het gebied van veiligheid tot de kerntaken behoort van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) en de OVV ervaring heeft met onderzoeken naar ernstige incidenten op het terrein van de gezondheidszorg;

spreekt uit dat naar aanleiding van het overlijden van genoemde psychiatrisch patiënt een signaal wordt gegeven aan de OVV met het doel, een onderzoek te laten starten naar de kwaliteit en veiligheid van ketenzorg voor psychiatrische patiënten met somatische problematiek en de rol van de IGZ daarin,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouwmeester

Dijkstra

Naar boven