33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 175 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer via de moties-Van Veldhoven c.s. (32 372, nr. 80) en (32 372, nr. 86) de regering verzocht heeft met urgentie te zorgen voor een integrale uitvoering van het Ganzen-7-akkoord;

overwegende dat voor de uitvoering van het akkoord het vaststellen van het door de Kamer gevraagde richtsnoer voor dodingsmethoden op basis van dierenwelzijn onmisbaar is;

constaterende dat de regering aangeeft op dit moment pas medio 2013 te willen komen met een uitwerking van het richtsnoer;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk, maar in ieder geval nog voor het einde van dit jaar, het richtsnoer vast te stellen en dit te betrekken bij de voorbereidingen van de Wet natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven