21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 579 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de landbouw in de hele EU moet vergroenen en dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid hierin een belangrijke stimulerende rol moet spelen;

constaterende dat vergroening zo efficiënt en effectief mogelijk moet worden vormgegeven;

constaterende dat de Commissievoorstellen op dit moment vergroeningsmaatregelen bevatten die voor bepaalde lidstaten, waaronder Nederland, relatief inefficiënt zijn;

verzoekt de regering, zich in Brussel in te zetten voor het sturen op doelen en voor het opstellen van een keuzemenu aan maatregelen op basis waarvan lidstaten bij de Commissie een onderbouwd vergroeningsplan kunnen indienen, als voorwaarde voor de uitkering van GLB-gelden;

verzoekt de regering tevens, in dit kader ook te bespreken of en, zo ja, onder welke voorwaarden het collectief invullen van de vergroeningsopgave tot het keuzemenu kan behoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven