32 890 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN BERNDSEN

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bestaan van de regeling van vervolgingsverjaring als belangrijk neveneffect heeft dat politie en justitie zich ervoor inzetten zogenoemde cold cases voor de verjaringstermijn op te lossen;

overwegende dat het gevaar dreigt dat dergelijke ernstige strafzaken weliswaar niet meer verjaren, maar waarschijnlijk niet meer in behandeling worden genomen omdat het dan ook tegelijkertijd ontbreekt aan een stok achter de deur voor politie en justitie;

verzoekt de regering, om te onderzoeken wat de belangrijkste oorzaken zijn waardoor strafzaken verjaren en hoe dit voorkomen kan worden en de Kamer daarover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Berndsen

Naar boven