31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 271 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BEERTEMA

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat 80% van de bekostiging van het hoger onderwijs terecht dient te komen in het zogenaamde primaire proces;

verzoekt de regering, vooruitlopend op het traject dat eind 2014 zijn beslag moet krijgen (motie-Beertema c.s.), afspraken te maken met het hoger onderwijs over een maximumpercentage overhead van 20% en over de eisen aan het primaire proces, en deze afspraken voor 1 december 2012 aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Beertema

Naar boven