25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 169 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT

Voorgesteld 21 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de inspectie niet de medisch specialisten en overige BIG-geregistreerden voor het tuchtrecht kan brengen, omdat geen enkel persoon individueel verantwoordelijk kan worden gesteld,

overwegende, dat het tuchtrecht primair is bedoeld om beroepsbeoefenaren te laten leren van gemaakte fouten;

van mening, dat betrokkenheid van meerdere beroepsbeoefenaren niet een belemmering mag zijn om de medische sector te laten leren van gemaakte fouten;

verzoekt de regering de inspectie de opdracht te geven de te trekken lessen voor de medische beroepsbeoefenaren uit deze zaak op te stellen en ter publicatie aan te bieden aan een medisch tijdschrift,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Naar boven