Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 95, item 32

32 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Wet vervoer over zee in verband met de intrekking van de groepsvrijstelling voor lijnvaartconferences – 32811

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 juni 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs – 32812

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 juni 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) – 32814

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 17 juni 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden – 32815

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 17 juni 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) – 32818

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 20 juni 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten eerste kwartaal 2011 – 21109-200

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Visie van de Nederlandse regering op de bevindingen van het Human Rights Watch report inzake de EU-inzet mensenrechten – 21501-02-1068

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsinzet Europese ontwerpbegroting 2012 en financieringsvoorstel van ITER – 21501-03-58

minister van Financiën, J.C. de Jager – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verklaring van IMF, Commissie en ECB over programma Griekenland – 21501-07-805

minister van Financiën, J.C. de Jager – 5 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Additionele informatie t.a.v. onderhandelingen met de Griekse regering door IMF, Europese Commissie en de ECB (de Trojka) over het begrotingstekort van Griekenland en de te nemen maatregelen – 21501-07-806

minister van Financiën, J.C. de Jager – 7 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek tot uitstel van het Algemeen overleg Eurogroep en Ecofin-raad van 09-06-2011 – 21501-07-807

minister van Financiën, J.C. de Jager – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 23 mei 2011 – 21501-28-71

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie inzake protectionisme in de scheepsbouwsector – 21501-30-259

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Geannoteerde agenda Raad WSBVC d.d. 17 juni – 21501-31-246

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag VTE-Raad (Telecom) 27 mei 2011 – 21501-33-326

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag OJCS-Raad 19 en 20 mei 2011 – 21501-34-168

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de OJCS-Raad – 21501-34-169

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassingen in het wapenexportbeleid – 22054-165

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie inzake de reactie op het rapport van het IKV over clustermunitie – 22054-166

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake mededeling EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 – 22112-1183

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche mededeling herijking nabuurschapsbeleid – 22112-1184

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 15 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie aanpak Nieuwe Influenza A (H1N1) – 22894-300

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reizen met korting – 23645-454

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Claim Zuid-Holland als gevolg uitstel afschaffen nationale vervoerbewijzen – 23645-455

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bevoegdheidsverdeling aanbestedingsrecht – 24036-389

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie BiZa inzake een overzicht van de vergoedingen aan alle adviescolleges en -commissies van het Rijk – 24503-44

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie Groenboek Online gokken op de interne markt – 24557-126

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afkickplicht voor jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen – 24587-423

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende informatie detentiecentrum Alphen aan den Rijn – 24587-424

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectiebericht "vervolgonderzoek fpc Oldenkotte" van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) – 24587-425

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 15 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van het advies over exclusietesten middels PGD bij ziekte van Huntington – 25424-117

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang van het overleg met het UWV, VNG en Divosa over multiproblematiek – 26448-466

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over de Cloud Strategie van 20 april 2011 (26643 nr. 179) – 26643-183

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke reactie op de vragen van het Lid Spekman tijdens het AO ter zake de herijking van het beleid aangaande Minderjarige Alleenstaande Vreemdelingen – 27062-69

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 7 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake handreiking herinrichting diepe plassen – 27625-209

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 7 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de onderdelen Bestuursakkoord Water (waterkwantiteit) en kabinetsreactie Ten Heuvelhof – 27625-210

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt op advies Gezondheidsraad over prioriteit bij transplantatie voor levende nierdonoren met nierfalen – 28140-79

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak – 28684-321

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksrapport Wet algemene regels herindeling (Wet ARHI) – 28750-25

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de bevindingen en aanbevelingen van het rapport van onderzoeksbureau BMC over de bestuurscultuur in de gemeente Maasdriel – 28844-50

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ondertekening van de overeenkomst over de bekostiging van de vrij gevestigd medisch specialisten gedurende de transitieperiode – 29248-211

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending van de aangepaste Voortgangsrapportage van Spoedwet- en Tracéwetprojecten – 29385-64

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels t.b.v. een experiment met begeleid rijden – 29398-280

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 1 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Plan van aanpak dossier beleggingsverzekeringen – 29507-102

minister van Financiën, J.C. de Jager – 7 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar arbeidsmarktgevolgen van wetswijziging Wmo – 29538-118

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 7 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel op het verzoek van de vaste commissie voor SZW om reactie op een brief van FNV Bondgenoten inzake payrolling bij Agentschap NL – 29544-318

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 6 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Strafrechtelijke grenzen media op internet – 29614-27

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Sterkteontwikkeling politie 2010 – 29628-261

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende Wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met beperking van de ex-postcompensatiemechanismen voor de vaststelling van de vereveningsbijdrage – 29689-324

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie verplicht eigen risico – 29689-325

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het CVZ-pakketadvies 2011 – 29689-326

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om uitgebreider in te gaan op de alternatieven voor de bypass bij Kampen – 30080-53

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift van het onderzoeksrapport en bijbehorende bijlagen van het Veteraneninstituut over de evaluatie van het veteranenbeleid – 30139-93

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overleg van het kabinet met de Stichting van de Arbeid over de afspraken in het Pensioenakkoord 2010 – 30413-157

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Proces uitwerking Pensioenakkoord 10 juni 2011 – 30413-158

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Pechtold om de toezending van het rapport van Deltares n.a.v. onderzoek naar alternatief natuurherstel in de Westerschelde – 30862-47

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 7 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake toetsing in het primair onderwijs – 31293-103

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) – 31305-196

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aflossing kapitaalsteun AEGON – 31371-361

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Heijnen (31490, nr. 63) plaatsing van tenminste 1500 medewerkers in dienst van het Rijk per 1 januari 2015 met een WSW- of Wajong-indicatie – 31490-65

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging uit AO Programma Compacte Rijksdienst inzake het aantal voorlichters binnen de rijksoverheid – 31490-66

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel versterking positie leveranciers uit het mkb – 31531-18

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 1 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang Expertteam Eigenbouw – 31757-30

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 7 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief toekomstige rol van de persbureaus – 31777-25

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Monitoring collegegeldsystematiek – 31821-83

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie Jeugdzorg over de wijze van financiering/bekostiging van de bureaus jeugdzorg – 31839-115

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie om een afschrift over het eindrapport "Neergestort als gevolg van omhoog geklapte rechtervleugel" van de Onderzoeksraad voor Veiligheid – 31936-78

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang – 31989-32

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 6 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de ministeriële regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs – 32040-20

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vertrouwelijke toezending van het afschrift van een brief van de Benelux-landen en Duitsland inzake het verlenen van verblijfsvergunningen door Italië. – 32317-59

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 16 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie RIVM en Ctgb op promotieonderzoek Radboud Universiteit – 32372-52

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 6 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake de gedragscode aanbestedingen – 32440-12

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg m.b.t. de aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs – 32463-5

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Programma Beter Benutten – 32500-A-81

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht van de activiteiten van de regering ter bevordering van internetvrijheid in het buitenland – 32500-V-191

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 1 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het subsidiebeleidskader inzake het Fonds voor Politieke Partijen II – 32500-V-192

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 31 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuwe informatie in de zaak van de moord op de heer F.H.E. Guljé op 1 maart 1946 in Leiden – 32500-VI-105

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen algemeen overleg over aanpak kinderpornografie op 17 mei 2011 – 32500-VI-106

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Conceptjaarwerkplan 2012 van de Inspectie van het Onderwijs – 32500-VIII-179

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2009–2010 van de Inspectie van het Onderwijs – 32500-VIII-180

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2009–2010 van de Inspectie van het Onderwijs – 32500-VIII-181

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies – 32500-VIII-182

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging cijfermateriaal ingetrokken wetsvoorstel indexering ondergrens villabelasting – 32504-67

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 6 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek om een brief over de 30%-regeling van het lid Bashir – 32504-68

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overwegingen ten aanzien van amendement-Verhoeven c.s. over netneutraliteit (32 549, nr.17) – 32549-37

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vrije prijsvorming mondzorg – 32620-13

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2010 – 32710-A-5

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst en vragen en antwoorden inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Infrastructuurfonds 2010 – 32710-A-6

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Nationale Schuld 2010 (32710 IXA, nr. 1) – 32710-IXA-5

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de slotwet Nationale Schuld 2010 (32710 IXA-3) – 32710-IXA-6

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag van het Ministerie van Financiën 2010 (32710 IXB-1) – 32710-IXB-5

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden aan de Regering over het rapport van de AR bij het Jaarverslag Ministerie van Financiën 2010 (32710 IXB-2) – 32710-IXB-6

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Slotwet van het Ministerie van Financiën 2010 (32710 IXB-3) – 32710-IXB-7

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2010 – 32710-XI-7

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – 32710-XI-8

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en begrotingsstaat van het Waddenfonds 2010 – 32710-XII-6

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer – 32710-XII-7

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Preadvies Actal Fiscale agenda – 32740-4

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 15 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiscale agenda voor Belastingplan 2012 en stand van zaken Geefwet – 32740-5

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomst stemming VNG over het bestuursakkoord – 32749-2

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het conceptbouwbesluit 2012 – 32757-2

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 – 32813-1

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 8 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen Nederland, ten behoeve van Aruba, en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 32817-(R1956)-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzekeraars – 32819-1

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 9 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuwe visie cultuurbeleid – 32820-1

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 10 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende adressen

R.V. te H. met betrekking tot een klacht over de beslissing van de belastingdienst;

H. BV te L. met betrekking tot een bezwaarschrift tegen het besluit van de Belastingdienst inzake beslaglegging;

H.A. te O, met betrekking tot verlenging van de gehandicaptenregeling;

K.W. te A, met betrekking tot correcties door de Belastingdienst;

O.C. te A, met betrekking tot aftrek van rentekosten;

H.B. te A., met betrekking tot huur- en zorgtoeslag;

M.C. te A., met betrekking tot een klacht tegen de Belastingdienst;

R.P. te G., met betrekking tot teruggave belasting over 2006 t/m 2008.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de Commissie voor de verzoekschriften.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32812);

b. de vaste commissie voor Financiën:

  • - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2011) (32810);

  • - Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) (32818);

c. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:

  • - Wijziging van de Wet vervoer over zee in verband met de intrekking van de groepsvrijstelling voor lijnvaartconferences (32811);

d. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

  • - Wijziging van de Gaswet (uitvoering van een verordening op het gebied van leveringszekerheid gas) (32806).