Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1472

Aan orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over administratieve lasten, te weten:

- de motie-Aptroot c.s. over de regeling privégebruik en loonbelasting voor bestelauto's (29515, nr. 168);

- de motie-Smeets c.s. over een integrale ex-postmeting (29515, nr. 169);

- de motie-Koopmans over ministeriële circulaires (29515, nr. 170).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. De motie van de heer Aptroot over de fiscale bijtelling lijkt een lastenverlichting. De compensatie via een verhoging van de motorrijtuigenbelasting is echter een forse lastenverhoging voor vele ondernemers en ondernemingen. Juist voor de vele duizenden ondernemingen die reeds gebruik maken van de in de wet vastgelegde mogelijkheid om een verbod op privégebruik af te spreken, worden de lasten hoger. Een lastenvermindering op papier die een lastenverzwaring is in de portemonnee kan onze steun niet krijgen.

In stemming komt de motie-Aptroot c.s. (29515, nr. 168).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeets c.s. (29515, nr. 169).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans (29515, nr. 170).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.