Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1472-1473

Aan orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Nota Ruimte, te weten:

- de motie-Van Velzen c.s. over een grootschalig havengerelateerd bedrijventerrein in de Hoekse Waard (29435, nr. 177);

- de motie-Van Velzen/Duyvendak over nieuwe bovenregionale industrie- en bedrijventerreinen in de Moerdijkse Hoek (29435, nr. 178);

- de motie-Van der Staaij c.s. over nader onafhankelijk onderzoek naar nut en noodzaak van een grootschalig havengerelateerd bedrijventerrein in de Hoekse Waard (29435, nr. 179);

- de motie-Duyvendak/Van Velzen over goede landschappelijke inpassing ]van het bedrijventerrein Hoekse Waard (29435, nr. 180);

- de motie-Duyvendak/Van Velzen over onwenselijkheid van een snelweg A2,5 (29435, nr. 181);

- de motie-Van Bochove over informatie over de wijze van landschappelijke inpassing en ontsluiting van het bedrijventerrein in de Hoekse Waard (29435, 182);

- de motie-Van Bochove over een betere benutting dan wel verbreding van het bestaande wegennet en verbetering van de openbaarvervoersverbindingen (29435, 183).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Velzen c.s. (29435, nr. 177).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Duyvendak (29435, nr. 178).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (29435, nr. 179).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Van Velzen (29435, nr. 180).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Van Velzen (29435, nr. 181).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bochove (29435, nr. 182).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bochove (29435, nr. 183).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.