Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1469-1471

Aan orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het MIT/SNIP, te weten :

- de motie-Verdaas c.s. over de ontwikkeling van een visie op internationaal treinvervoer (30800 A, nr. 26);

- de motie-Verdaas c.s. over een financieringsplan voor de aanleg van een tunnel in de N61 bij Sluiskil (30800 A, nr. 27);

- de motie-Verdaas c.s. over een haalbaarheidsonderzoek naar overkapping van snelwegen (30800 A, nr. 28);

- de motie-Mastwijk c.s. over overdracht van de N69 aan de provincie Noord-Brabant (30800 A, nr. 30);

- de motie-Mastwijk c.s. over een planstudie naar de zuidelijke ringweg Groningen (30800 A, nr. 31);

- de motie-Mastwijk c.s. over de rol van het kabinetsbesluit van 13 oktober 2006 inzake de A6/A9 bij de uitwerking van plannen voor verbetering van de weginfrastructuur tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (30800 A, nr. 32);

- de motie-Gerkens over het voorkomen van een tariefsverhoging van de Westerscheldetunnel (30800 A, nr. 34);

- de motie-Gerkens/Duyvendak over voorkomen van overlast voor de bewoners van Amsterdam Zuidoost ten gevolge van wegverbreding (30800 A, nr. 35);

- de motie-Gerkens/Duyvendak over voorkoming van overlast ten gevolge van de verbreding van de A10-Oost (30800 A, nr. 36);

- de motie-Hofstra c.s. over een brede commissie ter voorbereiding van voorstellen voor versnelling en stroomlijning van de besluitvorming over infrastructuurprojecten (30800 A, nr. 38);

- de motie-Hofstra/Hermans over flexibilisering van snelheidslimieten en aanpassing van de infrastructuur op dit punt (30800 A, nr. 39);

- de motie-Hofstra c.s. over capaciteitsuitbreiding van de infrastructuur in de noordvleugel van de Randstad (30800 A, nr. 40);

- de motie-Duyvendak/Gerkens over het uitwerken van een volwaardig openbaarvervoeralternatief op de as Schiphol-Almere-Amsterdam in de trajectnota MER tweede fase (30800 A, nr. 41).

(Zie wetgevingsoverleg van 30 oktober.)

In stemming komt de motie-Verdaas c.s. (30800-A, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verdaas c.s. (30800-A, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verdaas c.s. (30800-A, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mastwijk c.s. (30800-A, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mastwijk c.s. (30800-A, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mastwijk c.s. (30800-A, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, de LPF, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens (30800-A, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens-Duyvendak (30800-A, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens/Duyvendak (30800-A, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hofstra c.s. (30800-A, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hofstra/Hermans (30800-A, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hofstra c.s. (30800-A, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Gerkens (30800-A, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.