Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1441-1442

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (Wm) en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen) (30483), en over:

- de motie-Van Velzen over opname van de meldingsplicht voor type A-inrichtingen in de Activiteiten-AMvB (30483, nr. 10);

- de motie-Spies/De Krom over een terughoudend gebruik van maatwerkvoorschriften (30483, nr. 11);

- de motie-De Krom over schrappen van overbodige verplichtingen uit het Activiteitenbesluit (30483, nr. 12);

- de motie-De Krom/Spies over het niet laten stijgen van administratieve lasten en uitvoeringskosten (30483, nr. 13).

(Zie vergadering van 12 oktober.)

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van de PvdA stel ik voor, eerst te stemmen over de moties en daarna over het wetsvoorstel.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Velzen (30483, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spies/De Krom (30483, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Krom (30483, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de LPF, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Wilders voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Krom/Spies (30483, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Velzen (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II tot en met IX en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.