Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1460-1461

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het advies van de Raad van State over de Wet inburgering, te weten:

- de motie-Dijsselbloem c.s. over zorgvuldige invoering van de Wet inburgering (30308, nr. 111);

- de motie-Sterk c.s. over lening- en vergoedingsfaciliteiten voor het staatsexamen NT2 I en II (30308, nr. 112);

- de motie-Karimi c.s. over deelname aan geïntegreerde trajecten (30308, nr. 113);

- de motie-Karimi c.s. over actieve voorlichting over lening- en vergoedingsfaciliteiten (30308, nr. 114);

- de motie-Van der Staaij/Dijsselbloem over mogelijkheden om individueel te verplichten tot inburgering (30308, nr. 115);

- de motie-Vergeer c.s. over het voorleggen van het amendement op stuk nr. 77 aan de Raad van State (30308, nr. 116).

(Zie vergadering van 26 oktober 2006.)

De voorzitter:

De motie-Sterk c.s. (30308, nr. 112) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is om een zo hoog mogelijk taalniveau te verwerven om een goede start te kunnen maken in de samenleving;

overwegende dat inburgeraars die dat kunnen daartoe de mogelijkheid moeten krijgen;

constaterende dat het voor inburgeringsplichtigen die een aanbod van de gemeente krijgen niet mogelijk is om de stap naar een hoger taalniveau direct te maken;

verzoekt de regering, het ook mogelijk te maken, direct op te gaan voor het taalniveau van het Staatsexamen NT2 I en II voor inburgeringsplichtigen die een aanbod krijgen van de gemeente in het kader van de Wet Inburgering, zonder dat dit leidt tot vertraging van de invoering van de Wet Inburgering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 121 (30308).

De motie is rondgedeeld. Ik stel vast dat wij daarover kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Dijsselbloem c.s. (30308, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sterk c.s. (30308, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (30308, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (30308, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de Groep Eerdmans/Van Schijndel tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Dijsselbloem (30308, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vergeer c.s. (30308, nr. 116).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Vergeer (SP):

Voorzitter. Ik wil de regering vragen hoe zij de motie zal uitvoeren.

De voorzitter:

Dat verzoek is bij dezen overgebracht. Wij zullen daar een reactie op ontvangen.