Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1465

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en enkele technische wijzigingen (30683), en over:

- de motie-Mastwijk c.s. over busaandelen van de HTM (30683, nr. 8).

(Zie wetgevingsoverleg van 16 oktober 2006.)

Onderdeel A van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Duyvendak (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel B van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C tot en met Z van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II tot en met III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor het wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mastwijk c.s. (30683, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.