Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1471

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Media van de begroting van OCW, te weten:

- de motie-Van Dam c.s. over compensatie van de publieke omroepen voor teruggelopen inkomsten en een ruimere financiering in de toekomst (30800 VIII, nr. 59);

- de motie-Atsma/Van der Vlies over heldere definiëring van de betrokkenheid van de omroepen bij de programmering en een betere verankering van hun positie als maatschappelijke ondernemingen (30800 VIII, nr. 60);

- de gewijzigde motie-Atsma c.s. over bescherming van kinderen tegen voor hen schadelijke programma's en producten (30800 VIII, nr. 63);

- de motie-Vergeer c.s. over invoering van een maximumsalaris bij de publieke omroep (30800 VIII, nr. 62).

(Zie wetgevingsoverleg van 30 oktober 2006.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Rondom de motie op stuk nr. 63 van de heer Atsma en de zijnen hangt wat mijn fractie betreft de geur van censuur. Het feit dat het dictum vrijwel overbodig is, maakt het er niet beter op. Wij stemmen dus heel erg tegen.

In stemming komt de motie-Van Dam c.s. (30800-VIII, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Atsma/Van der Vlies (30800-VIII, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Atsma c.s. (30800-VIII, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vergeer c.s. (30800-VIII, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.