Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1451

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken, te weten:

- de motie-Koenders over het stabiliserings- en veiligheidsproces in Afghanistan (30800 V, nr. 19);

- de motie-Ferrier c.s. over bevordering van circulaire migratie vanuit Europese landen (30800 V, nr. 24).

(Zie vergadering van 19 oktober 2006.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.

De heer Bakker (D66):

Voorzitter. Mijn stemverklaring betreft de motie op stuk nr. 19 van de heer Koenders. Die motie bevat op het eerste gezicht een groot aantal wenselijkheden voor de stabilisering en veiligheid van Afghanistan. Er moet een goede balans zijn tussen offensieve veiligheidsoperaties en wederopbouw, de ISAF-missie moet 100% worden ingevuld en er moeten ook andere landen aan meedoen en er moet meer druk op Pakistan worden gezet om de grens met Afghanistan goed te bewaken. Al die aangelegenheden zijn inderdaad kritische voorwaarden voor het welslagen van de missie in Uruzgan, maar dat waren zij driekwart jaar geleden ook al. Omdat aan deze en ook nog andere kritische voorwaarden toen niet was voldaan, heeft de D66-fractie niet met deze missie ingestemd. Om nu bij motie deze kwesties opnieuw op te brengen, kan door de D66-fractie niet anders worden gelezen om een poging om achteraf de instemming met die missie te legitimeren in het licht van de zorgelijke ontwikkelingen van dit moment. Om die reden heeft mijn fractie geen behoefte aan deze motie.

In stemming komt de motie-Koenders (30800-V, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ferrier c.s. (30800-V, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.