Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1448-1449

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie van de student en de verplichte instelling van de raad van toezicht en verbetering van zijn bevoegdheden (rechtspositie studenten en raden van toezicht) (30832), en over:

- de motie-Visser over een parlementair onderzoek naar het wetgevingsproces in de periode 2003-2006 in relatie tot de informatieverstrekking door instellingen voor hoger onderwijs (30832, nr. 9);

- de motie-Vergeer over een parlementaire enquête naar belemmeringen bij de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek en besturingsfilosofie in het hoger onderwijs (30832, nr. 10).

(Zie wetgevingsoverleg van 30 oktober 2006.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Visser stel ik voor, zijn motie (30832, nr. 9) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het amendement-Visser (stuk nr. 11, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II tot en met VIII worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 13 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel IX, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Joldersma/Tichelaar (stuk nrs. 13, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel X en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor het wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vergeer (30832, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de Groep Eerdmans/Van Schijndel voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.