Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1475-1477

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (30844);

Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met wijzigingen in de inrichting van de Raad voor cultuur en met invoering van een gedifferentieerd systeem van subsidieverstrekking ten behoeve van cultuuruitingen (30847).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, over de verstrekking van een gedeelte van een notitie (29454, nr. 15);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van aanbieding van drie fiches (22112, nr. 467);

twee, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, inzake de VN-herzieningsconferentie kleine en lichte wapens (22054, nr. 113);

 • een, over de actuele stand van zaken Afghanistan (27925, nr. 237);

twee, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, ten geleide van verslag werkbezoek aan Indonesië (26049, nr. 55);

 • een, inzake beantwoording vragen van het lid Kant (30548, nr. 4);

twee, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, inzake reactie NOS-uitzending over de reorganisatie plannen binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (24587, nr. 200);

 • een, inzake schriftelijke beantwoording vragen wetgevingsoverleg Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (29942, nr. 23);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake de schriftelijke antwoorden onderwerpen C1000 en GMS/NMS (25124, nr. 52);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten

 • een, inzake schriftelijke beantwoording vragen van het lid Vergeer over het btw-tarief gecombineerde leermiddelen (30800-VIII, nr. 48);

 • een, ten geleide van Jaarwerkplan 2007 (30800-VIII, nr. 49);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van verslag van de Ecofinraad ( 21501-07, nr. 539);

een, van de minister van Defensie, over de tijdelijke vrijstelling van uitzending van mannelijke militairen met jonge kinderen (30800-X, nr. 38);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de modernisering van het huurbeleid (30595, nr. 14);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de uitkomsten eerste lezing in Europees Parlement (30175, nr. 21);

zes,van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over aanvullend onderzoek naar de ontwikkeling van het openbaar vervoer (23645 en 30421, nr. 145);

 • een, ten geleide van werkprogramma van de Commissie van advies inzake de waterstaatwetgeving (28966, nr. 9);

 • een, over de problematiek rond spoorwegovergangen (29893 en 29892, nr. 38);

 • een, over de voortgang van de concretisering van de ecosysteembenadering (30195, nr. 15);

 • een, over de stand van zaken aanpak knelpunt op de A27 bij Gorinchem (30800-A, nr. 17);

 • een, over de rol van het CBP bij de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere (30687, nr. 6);

zes, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de voortgang van de administratieve lasten en lastenverlichting op het departement (29515, nr. 166);

 • een, over het onderzoek maatschappelijke weerstand in de schapenhouderij (29683, nr. 10);

 • een, ten geleide van publicatie "Het Nederlandse Agrocluster op de wereldkaart" (29939, nr. 4);

 • een, ten geleide van verslag 58ste jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (WC) (30800-XIV, nr. 9);

 • een, over de voortgang van de implementatie van het advies van ICOM (30800-XIV, nr. 10);

 • een, ten geleide van "Eindevaluatie departementale MKZ-oefening 2006" (30800-F, 27622, nr. 4);

zeven, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over het kabinetsstandpunt Toekomst PBO (25695, nr. 43);

 • een, ten geleide van rapport "De eerste stappen" (28447, nr. 139);

 • een, inzake beantwoording van het lid Verburg over een blinde jongen die werk kan krijgen (28719, nr. 40);

 • een, over de verteerbaarheid van de gevolgen van zwangerschap (29497 en 30800, nr. 19);

 • een, over de ingediende motie van de leden Bussemaker en De Vries ondersteuning van sociale ondernemingen (30034 en 28333, nr. 80);

 • een, over de stand van zaken discussie over de parameters (30413, nr. 90);

 • een, inzake het conceptbesluit wet verplichte Beroepspensioenregeling (30655, nr. 17);

drie, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de "Aanpak onwillige jongeren" (23972, nr. 87);

 • een, inzake overzicht van de (voorgenomen) inspectieactiviteiten van Arbeidsinspectie gevaarlijke stoffen (25883, nr. 88);

 • een, inzake wijziging van de duur van uitkering (30650, nr. 21);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de beantwoording motie-Kant/Azough (22894, nr. 112);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van uitslagen van onderzoeken in de sector schippersinternaten (29214 en 29815, nr. 18);

een, van het Presidium, inzake verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid uitvoering subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsprocedure MEP (28665, nr. 85);

een, van de leden Klaas de Vries, Van de Camp, Griffith en Van der Staaij, inzake het vertrek uit de Kamer van Klaas de Vries, de eerste ondertekenaar inzake Voorstel van wet van de leden Van de Camp, Boelhouwer, Griffith en Van der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet op de parlementaire enquête 200.) (30415, nr. 15):

een, van het lid Noorman-den Uyl, over het Wetsvoorstel Vazalo (29948, nr. 17);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van rapport "Werklozen zonder startkwalificatie" (30851);

een, van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake richtlijn van het Europees Parlement van de Raad houdende instelling van een raamwerk voor de bescherming van de bodem (30839, nr. 4);

een, van de tijdelijke commissie subsidiariteitstoets, houdende instelling van een kader voor de bescherming van de bodem (30839, nr. 5);Lijst van ingekomen stukken

een, van de collegevoorzitter van Actal, over de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven (29515, nr. 165).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van Activiteitenbesluit;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake afwijzing rijkssubsidie herstel asfaltbekleding zeedijk Zwarte Haan;

een, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over Alternatieve benadering SCP vaststelling armoedegrens;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over wetenschappelijke opleiding voor verloskundigen;

 • een, inzake toename aantal waarnemers in de eerste lijnzorg;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over knelpunten AWBZ 2006.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende brief:

een, van minister van Financiën, inzake bezwaarschrift beschikking Zorgtoeslag Voorschot 2006.

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • - Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL) (30853);

b. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

 • - Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten (30848);

c. de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

 • - Wijziging van de Landbouwkwaliteitswet in verband met onder meer het vervallen van de aansluitplicht (30852).