Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (29942), en over:

- de motie-Vietsch over een verbod op kredietreclame voor persoonlijke leningen op televisie (29942, nr. 28);

- de motie-Noorman-Den Uyl over voorkoming van huisuitzetting door middel van schuldsanering (29942, nr. 30);

- de motie-Noorman-Den Uyl over het niet uitsluiten van schuldhulpverlening op grond van de hoogte van het inkomen (29942, nr. 31).

(Zie vergadering van 26 oktober 2006.)

De voorzitter:

In de vergadering van 26 oktober 2006 is het gewijzigd amendement-Noorman-den Uyl c.s. op stuk nr. 25 overgenomen door de regering.

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Noorman-den Uyl/Huizinga-Heringa (stuk nr. 21, I) tot het doen vervallen van onderdeel A.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 21 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

De onderdelen B en C van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel D van artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement Noorman-den Uyl/Huizinga-Heringa (stuk nr. 21, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Weekers/Noorman-den Uyl (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Weekers c.s. (stuk nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de Groep Eerdmans/Van Schijndel tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Aangezien de amendementen op de stukken nrs. 21, I, en 34 beide zijn aangenomen, worden de teksten samengevoegd; daartoe wordt in het amendement op stuk nr. 34, in artikel 287b, eerste lid, na "kan de schuldenaar" ingevoegd: onderscheidenlijk kunnen burgemeester en wethouders indien een verzoek op de voet van artikel 284, vierde lid, is ingediend,.

Onderdeel E van artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Weekers/Noorman-den Uyl (stuk nr. 10) en het gewijzigde amendement-Weekers c.s. (stuk nr. 34), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 20, I, herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 20 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel F van artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement Noorman-den Uyl (stuk nr. 20, I, herdruk), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen G tot en met La van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Noorman-den Uyl/Huizinga-Heringa (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de Groep Van Oudenallen voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel M van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen N tot en met JJJ van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel KKK van artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 20, II, herdruk), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen LLL tot en met OOO van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IA tot en met IC worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Huizinga-Heringa c.s. (stuk nr. 32) tot invoeging van een nieuw artikel ID.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De artikelen II tot en met V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vietsch (29942, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl (29942, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de Groep Eerdmans/Van Schijndel tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl (29942, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven